Wireless Network at Ben-Gurion University.pdf

רשתות אלחוטיות באוניברסיטת בן-גוריון

באוניברסיטה פזורות נקודות גישה רבות המאפשרות גישה למספר רשתות אלחוטיות.

הרחבת נקודות הגישה בשטחים ציבוריים, כיתות ואולמות מתבצעת כל הזמן.

להלן הסבר על שיטת ההתחברות לכל רשת:

        

  BGU-WIFI .1

·         רשת זו משרתת את כלל חברי הסגל והסטודנטים

·         מאפשרת גישה לכל השירותים הניתנים ברשת האוניברסיטאית ומחוצה לה.

·         השימוש ברשת דורש הזדהות ארגונית.

·         מאפייני הרשת:

  • שיטת EAP (EAP method):   PEAP 
  • זהות (Identity) :                     שם משתמש
  • סיסמא (Password):                ארגונית
  • אימות שלב 2:                         MSCHAPV2             

   בשדה CA certificate בחרו את המיקום של התעודה: eduroam_WPA_EAP_PEAP_MSCHAPV2

   בשדה תחום (domain):         bgu.ac.il

   במתקדם: בשדה סוג כתובת MAC (Address Type):

    (Phone MAC ) כתובת MAC

   או בחרו Don't validate אם לא הותקנה תעודה.

o       לחצו על  Connect

 

 • הסבר על התקנת תעודה (Certificate):
  • גלשו לאתר:    http://cat.eduroam.org  
  • לחצו:  "Click here to download your eduroam installer"
  • בחרו שם ארגון:         Ben-Gurion University of the Negev   
  • לחצו:  "Download your eduroam installer"
  • הפעילו את הקובץ והכניסו:username@bgu.ac.il, Password, Repeat

 

2. eduroam

רשת זו היא חלק מפרויקט בין-לאומי המיועד להקל על שיתופי פעולה בין חוקרים במוסדות שונים בעולם. רשת זו מאפשרת לסטודנטים וחוקרים הבאים ממוסדות אחרים בארץ ובעולם להתחבר לרשת הזו, בעזרת שם המשתמש והסיסמה מהמוסד שלהם.

כלומר, סגל או סטודנט מאוניברסיטת בן-גוריון בנגב, המגיע למוסד בו מופיעה הרשת eduroam, יכול להתחבר עם שם המשתמש שלו וסיסמתו הארגונית (בפורמט username@bgu.ac.il).
מידע על פיזור הרשת במוסדות להשכלה גבוהה בעולם ומידע כללי על הרשת ישנו באתרhttp://eduroam.org 

מאפייני הרשת:

  • שיטת EAP (EAP method):  PEAP 
  • זהות (Identity) :                      username@bgu.ac.il
  • סיסמא (Password):               ארגונית
  • אימות שלב 2:                       MSCHAPV2 
  • בשדה CA certificate בחרו את המיקום של התעודה: eduroam_WPA_EAP_PEAP_MSCHAPV2

§         בשדה תחום (domain):         bgu.ac.il

§         במתקדם: בשדה סוג כתובת MAC (Address Type):

שנו ל-כתובת MAC או Phone MAC

o       או בחרו Don't validate אם לא הותקנה תעודה.

  • לחצו על  Connect   

 

 • הסבר על התקנת תעודה (Certificate):
  • גלשו לאתר: http://cat.eduroam.org     
  • לחצו:            "Click here to download your eduroam installer"
  • בחרו שם ארגון:         "Ben-Gurion University of the Negev"
  • לחצו:            Download your eduroam installer
  • הפעילו את הקובץ והכניסו:username@bgu.ac.il, Password, Repeat


BGU-Guests . 3                 

רשת זו מיועדת לאורחים, לכנסים ועוד. השימוש ברשת דורש הזדהות מיוחדת (שם משתמש וסיסמה של אורח) אותו מקבלים האורחים המוזמנים אצל רפרנטי המחשוב או מזכירויות הפקולטות והמחלקות. ​יש להגיש בקשות לפני מועד הכנס או הגעת האורחים על מנת שניתן יהיה להכין לאורחים את ההרשאה טרם הגיעם לקמפוס. 

רשת זו מאפשרת גלישה באינטרנט אך חסומה לשירותים פנים אוניברסיטאיים.

 • מאפייני הרשת:
  • הצפנת תווך: רשת פתוחה ללא הצפנה
  • הצפנת סיסמה: ההזדהות בדפדפן מוצפנת SSL

 

אורחים מורשים

השירות עבור אורחים מורשים מותנה בקבלת פרטי הרשאה מראש ממערך המחשוב, ממר ישראל גלר, טלפון: 6461743

לפרטים לגבי הגדרות ושימוש ברשת האלחוטית לאורחים

 

4. SOP

רשת זו מיועדת לכנסים גדולים.

סיסמא תינתן למארגן האירוע ותחסם מיד לאחר האירוע.

 

5Just4 visitors

הרשת מיועדת אך ורק לאורחים מזדמנים ומאפשרת גלישה בלבד באמצעות דפדפנים (גלישה רגילה HTTP וגלישה מאובטחת HTTPS) . אין צורך בשם משתמש וסיסמה. הרשת היא ללא הגנות אבטחה וללא הצפנה.

הרשת לא מיועדת לחברי סגל וסטודנטים.

עבורם קיימת רשת BGU-Segel ורשת BGU-Students.
לאורחים באירועים וכנסים גדולים, קיימת רשת SOP.

 

או פ ן  ה שימ וש: 
יש לבחור ברשת בשם Just4visitors

יש להפעיל דפדפן ולגלוש לאתר כלשהו. מתקבל דף עם תנאי השימוש ברשת.

יש לקרוא ולאשר. לאחר האישור ניתן לגלוש לאתרים המבוקשים.

(יש לחזור על התהליך בכל חיבור מחדש לרשת). 

הגדרות ושימוש לסטודנטים וסגל:

הערה: צילומי המסך מציינים רשת BGU-WIFI

החליפו בהתאם לרשת אליה אתם מתחברים