בקשות ניתן להגיש עבור:

  • » גיבוי

  • » עדכון שינויים 

  • »​ מחיקה


מי יכול לה​​גיש בקשה?

רפרנטים ,אחראים ו/או בעלים של שרת יכולים להגיש בקשה במערכת הבקשות לגיבויים.
כדי להגיש בקשה צריך להיות בעל הרשאה להגשת בקשה.

בבקשה יהיה על המגיש להסביר מדוע המחשב הינו שרת במחלקתו.

לאחר אישור בקשת הגיבוי וקביעת המדיניות יש לחתום במערכת הגיבויים על הבקשה המאושרת.

חובת האחראי/ים על השרת לעקוב באופן שוטף אחר מצב הגיבוי של השרת.
בירור מצב ראשוני ניתן לעשות בדו"ח מצב גיבויים.
בשרת (המגובה) עצמו ניתן לראות log –ים מפורטים יותר לגבי מצב הגיבוי.