Matlab  לשימוש ביתי - לחברי סגל ולסטודנטים 

החלטת האוניברסיטה היא לאפשר את התוכנה בחינם הן לסגלים והן לסטודנטים. אתר אינטרנט