​​​​​חברי סגל/חברי סגל בגימלאות​ באוניברסיטה המבקשים לנסוע לחו"ל במימון חלקי או מלא של המוסד, מתבקשים להעביר את בקשת הנסיעה דרך מערכת מקוונת ייעודית​, בצירוף האסמכתאות הרלוונטיות, בהתאם לנהלי האוניברסיטה.

הבקשה הממוחשבת מועברת לאישורו של ראש המחלקה (למעט נסיעות גמלאים), ולאחר מכן לאישור תקציבי (במקרים כאשר תקציב הנסיעה ממומן מסעיפים השונים ולא מקרן לקשרי מדע).

לאחר אישור תקציבי של הבקשה, היא עוברת לבדיקה של רכזת ההשתלמויות בלשכת הרקטור. כאשר הבקשה מאושרת נשלח מייל לנוסע המפנה אותו הן למדור השתלמויות ונסיעות חו"ל (לצורך הסדרת הנושא הכספי הכרוך בנסיעה) והן למחלקת הביטחון לצורך קבלת תדריך בטחוני לפני נסיעה. בהיעדר אישור לבקשה נשלחת לנוסע הודעה במייל עם פירוט סיבת הדחייה.

מלגאים המבקשים מימון מקרן מרכזית למלגאים יש להגיש בקשה למזכירות אקדמית לידי איילה אגנדה  nuonuo@bgu.ac.il

לאחר הנסיעה, הטיפול במדור חו"ל נחלק בין חמש רפרנטיות, אשר כל אחת מטפלת בנסיעות של פקולטה מסוימת. לצורך קבלת הבהרות ומענה לשאלות, יש לפנות לרפרנטית המטפלת ביחידתך

הצג הכל
הסתר הכל

​​