מסודר אלפבתית

טפסים

 • אורחים במערכות ההרשאות
  טופס פרטים אישיים עבור אורחים במערכת ההרשאות.
  יש למלא את הטופס ולשלוח אותו לצוות מערכות מידע פיננסיות ותקציביות, פקס 72880

 • בקשה לביטול הזמנת שירותים לאחר ביצוע
  מערכת מכירת שירותים מאפשרת ביטול הזמנה לאחר ביצוע.
  יש למלא טופס מצורף ולהעבירו לאישור של מנהל המוקד

 • פתיחת/סגירת חשבון משתמש במערכת תפנית
  לפתיחה או סגירה של חשבון משתמש במערכת תפנית יש למלא את הטופס
  ולשלוח אותו לצוות מערכות מידע פיננסיות ותקציביות, פקס. 72880.

  חשבון משתמש יפתח במהלך יום העבודה, והודעה על כך תשלח באמצעות דואל. 

   

הנחיות לסגל

​​​