​​מדור התקשרויות ומכרזים, ממונה על התקשרויות האוניברסיטה לרכישת טובין ושירותים , בחינתן סיווגן ויצירתן.

לידתה של ההתקשרות, בסיווגה ; האם היא התקשרות שנדרש לפרסם מכרז בגינה או התקשרות בפטור מכוח תקנות חובת המכרזים התקשרויות של מוסדות להשכלה גבוה תש"ע 2010.

המדור מטפל בכל ההליך המכרזי על סוגיו, בנוגע להתקשרויות לרכישת טובין ושירותים (שטרם מוכרזו) וכן פרסום מכרזים שתקופת ההתקשרות הנקובה בהם הסתיימה. 

בהתקשרויות ששוויין עולה על 100,000 ₪ כולל מעמ, יש לפנות למדור, לבחינת ההתקשרות לרבות חובת עריכת מכרז.

בנוסף מטפל המדור בבקשות לפטור ממכרז בין היתר התקשרויות עם ספק יחיד , במסגרת סמכויותיה של ועדת רכש או ועדת המכרזים או ועדת הפטור. 

 

אנשי קשר

רו"ח אורטל לוק ווקנין - רמ"ד התקשרויות ומכרזים
טל': 08-6461263  פקס: 08-6472801
 lookort​@bgu.ac.il​


עו"ד דנה פינטו - ע. רמ"ד התקשרויות ומכרזים
טל' 08-6461816 פקס: 08-6472801
dpinto@bgu.ac.il

​