​נהלים

  • נוהל קבלת דלקים
    תקציר: נוהל המפרט את שיטת קבלת הדלקים השונים וחלוקתם בתחומי הקמפוס השונים 

הנחיות לסגל

טפסים