נוהלי​ם


הקצבה למחקר לחברי סגל אקדמי בגמלאות
נוהל מס' 05-017 עדכון אחרון 10/2017
תקציר: הכללים והשימושים לפיהם רשאי חבר סגל אקדמי בגימלאות לנצל את ההקצבה לקרן מחקר הגמלאים

נוהל תקורה והיטל גיוס תרומות
נוהל מס' 17-001 עדכון אחרון 04/2015
תקציר: הכללים והעקרונות לשיטת גביית התקורה והיטל גיוס תרומות בהתאם לכל קבוצת פעילות מוגדרת

שימושים מותרים בקרנות ייעודיות
נוהל מס' 07-008 עדכון אחרון 8/2014
תקציר: שימושים מותרים בקרנות ייעודיות


הנח​​יות לסגל


אירוח במסעדות
נספח א' בנוהל 07-008
תקציר: הגבלת תקרה של הוצאה לאירוח במסעדות

חיבור גישה לאינטרנט האוניברסיטאי מהבית - שינוי נוהל

כללים לשימושים מותרים לחברי הסגל הקליני

תקציר: שימושים מותרים בקרנות ייעודיות לחברי הסגל הקליני

תהליך פתיחת קרנות מעבדה
קובץ ההנחיות הינו קובץ מונגש, אך מתאר תהליך במערכת הפיננסית "תפנית" שאינה מערכת מונגשת


ט​פסים


אירוח אורחים מהארץ / מחו"ל
תקציר: יש למלא את הטופס בשלמותו במקרה של אירוח אורחים מחו"ל ומהארץ/ הזמנת כיבוד/ אירגון סיור או טיול ולהעבירו למדור קרנות.

אישור מוסד ציבורי לעניין תרומות
תקציר: אישור זה מיועד למבקשים לקבל את האישור כהכרה בכספי תרומות לפי סעיף 46 לפקודת מס הכנסה.

בקשה להכרה כגמלאי חוקר פעיל חבר סגל אקדמי בכיר
תקציר: יש להגיש אחת לשנה אקדמית למדור קרנות באגף הכספים את הטופס כשהוא חתום ומאושר על-ידי הרמ"ח.

בקשה להכרה כגמלאי חוקר פעיל חבר סגל קליני בכיר
תקציר: יש להגיש אחת לשנה אקדמית למדור קרנות באגף הכספים את הטופס כשהוא חתום ומאושר ע"י דיקן הפקולטה למדעי הבריאות.

בקשה להשתלמות - גמלאים
תקציר: בקשה להשתלמות לחבר סגל אקדמי ולחבר סגל קליני בגמלאות

הצהרת החוקר וההוצאה לאור על המחאת זכות לתשלום תמלוגים - בעברית
תקציר: נחתם חוזה בין חברת ההוצאה לאור לבין החוקר, החוקר יעביר לאוניברסיטה התחייבות בלתי חוזרת/המחאת זכות לתשלום תמלוגים לפי נוסח מצ"ב.  חברת ההוצאה לאור מסכימה להמחאת זכות לאוניברסיטה לתשלום תמלוגים של החוקר לפי נוסח מצ"ב.

הצהרת החוקר על המחאת זכות לתשלום תמלוגים-באנגלית
תקציר: נחתם חוזה בין חברת ההוצאה לאור בחו"ל לבין החוקר, החוקר יעביר לאוניברסיטה התחייבות בלתי חוזרת/המחאת זכות לתשלום תמלוגים לפי נוסח מצ"ב. חברת ההוצאה לאור מסכימה להמחאת זכות לאוניברסיטה לתשלום תמלוגים של החוקר לפי נוסח מצ"ב.

בקשה למימון פטנט מתקציב
תקציר: בקשה למימון הוצאות בגין תחזוק פטנט יבוצע באמצעות דרישת רכש ורק לאחר מילוי הטופס המצ"ב שיועבר למדור קרנות.

הגשת חשבון לגורם חיצוני
תקציר: בקשה להגשת חשבון לגורם חיצוני (מוסד אקדמי, חסויות) .
הטופס המצ"ב ילווה בהתחייבות הגורם החיצוני ויועבר למדור קרנות לאישור הסעיף התקציבי.

טופס רכישת מתנות
תקציר: טופס למילוי פרטי מקבלי מתנות ולבחינת חיוב בהוצאות עודפות.  יש למלא פרטים ולשלוח במייל למדור קרנות​.
יש לצרף את הטופס להוראות תשלום/הזמנות.

תצהיר ניגוד עניינים בקרנות
תקציר: פתיחת קרן מחייבת הגשת טופס תצהיר לניגוד עניינים בקרנות, חתום בחתימתו/ה האישית של ממונה הקרן