​​​​
נהלי​ם


הקצבה למחקר לחברי סגל אקדמי בגמלאות
נוהל מס' 05-017 עדכון אחרון 10/2017
תקציר: הכללים והשימושים לפיהם רשאי חבר סגל אקדמי בגימלאות לנצל את ההקצבה לקרן מחקר הגמלאים

נוהל תקורה והיטל גיוס תרומות
נוהל מס' 17-001 עדכון אחרון 04/2015
תקציר: הכללים והעקרונות לשיטת גביית התקורה והיטל גיוס תרומות בהתאם לכל קבוצת פעילות מוגדרת

שימושים מותרים בקרנות ייעודיות
נוהל מס' 07-008 עדכון אחרון 8/2014
תקציר: שימושים מותרים בקרנות ייעודיות


הנח​​יות לסגל


כללים לשימושים מותרים לחברי הסגל הקליני

תקציר: שימושים מותרים בקרנות ייעודיות לחברי הסגל הקליני

תהליך פתיחת קרנות מעבדה
קובץ ההנחיות הינו קובץ מונגש, אך מתאר תהליך במערכת הפיננסית "תפנית" שאינה מערכת מונגשת

תהליך פתיחת קרנות כנסים
(הנחיות להקמת קרן מופיעות בסעיף 4)


ט​פסים


אירוח אורחים מהארץ / מחו"ל
תקציר: יש למלא את הטופס בשלמותו במקרה של אירוח אורחים מחו"ל ומהארץ/ הזמנת כיבוד/ אירגון סיור או טיול ולהעבירו למדור קרנות.

אישור מוסד ציבורי לעניין תרומות
תקציר: אישור זה מיועד למבקשים לקבל את האישור כהכרה בכספי תרומות לפי סעיף 46 לפקודת מס הכנסה.

בקשה להכרה כגמלאי חוקר פעיל חבר סגל אקדמי וקליני בכיר
תקציר: יש למלא את הטופס המקוון אחת לשנה אקדמית על מנת לקבל הקצבה שנתית.

הצהרת החוקר וההוצאה לאור על המחאת זכות לתשלום תמלוגים - בעברית
תקציר: נחתם חוזה בין חברת ההוצאה לאור לבין החוקר, החוקר יעביר לאוניברסיטה התחייבות בלתי חוזרת/המחאת זכות לתשלום תמלוגים לפי נוסח מצ"ב.  חברת ההוצאה לאור מסכימה להמחאת זכות לאוניברסיטה לתשלום תמלוגים של החוקר לפי נוסח מצ"ב.

הצהרת החוקר על המחאת זכות לתשלום תמלוגים-באנגלית
תקציר: נחתם חוזה בין חברת ההוצאה לאור בחו"ל לבין החוקר, החוקר יעביר לאוניברסיטה התחייבות בלתי חוזרת/המחאת זכות לתשלום תמלוגים לפי נוסח מצ"ב. חברת ההוצאה לאור מסכימה להמחאת זכות לאוניברסיטה לתשלום תמלוגים של החוקר לפי נוסח מצ"ב.

בקשה למימון פטנט מתקציב
תקציר: בקשה למימון הוצאות בגין תחזוק פטנט יבוצע באמצעות דרישת רכש ורק לאחר מילוי הטופס המצ"ב שיועבר למדור קרנות.

הגשת חשבון לגורם חיצוני
תקציר: בקשה להגשת חשבון לגורם חיצוני (מוסד אקדמי, חסויות) .
הטופס המצ"ב ילווה בהתחייבות הגורם החיצוני ויועבר למדור קרנות לאישור הסעיף התקציבי.

טופס רכישת מתנות
תקציר: טופס למילוי פרטי מקבלי מתנות ולבחינת חיוב בהוצאות עודפות.  יש למלא פרטים ולשלוח במייל למדור קרנות​.
יש לצרף את הטופס להוראות תשלום/הזמנות.

תצהיר ניגוד עניינים בקרנות
תקציר: פתיחת קרן מחייבת הגשת טופס תצהיר לניגוד עניינים בקרנות, חתום בחתימתו/ה האישית של ממונה הקרן