$$Events$$

 אוניברסיטת בן-גוריון בנגב רואה בכנסים האקדמיים חלק מרכזי ובלתי נפרד מהפעילות האקדמית השוטפת באוניברסיטה וכלי משמעותי לפיתוח שיתופי פעולה מחקריים ולגיוס סטודנטים ותלמידי מחקר.

על מנת לייעל את תהליך ארגון הכנסים, ריכזה המחלקה לקשרי ציבור במסמך אחד את מגוון הנושאים הרלוונטיים.

במסמך זה מופיעים הקווים המנחים להפקת כנס אקדמי באוניברסיטה או מחוץ לה. אנו מזמינים אתכם לקרוא את המסמך לפני תחילת ארגון הכנס ולחזור לנושאים השונים בהתאם לרלוונטיות שלהם לכל אורך שלבי הארגון והביצוע.

המסמך כולל את רשימת הנושאים לטיפול וטקסט המתייחס ביתר פירוט לנושאים שונים. ניתן לגזור מהטבלה את התקציב המשוער לכנס. כמו-כן, ניתן למצוא בה קישורים להמלצות ולהנחיות בנושאים שאינם תקציביים או תפעוליים. 

לנוחיותכם מצורף קובץ Excel שיעזור לכם בבניית התקציב

בהצלחה!

המדור לכנסים, אירועים וסיוריםתוכן עניינים

הצג הכל
הסתר הכל