יחידת הדפוס מספקת שירותי דפוס, גרפיקה, צילום, כריכה וגריסה ליחידות האוניברסיטה עפ"י הזמנות עבודה.


משרדי המדור ממוקמים בקמפוס מרקוס ,   מרכז השירותים והמחסנים , מבנה 65.
טל. 08-6461295  - 6461676

רוברט בן הרוש , דפס ראשי  rbenh@bgu.ac.il

ליסט בן הרוש , פקידת מעקב ודיווח כספי: liset@bgu.ac.il

 

graphics.pdfגרפיקה ועיצובהזמנות ותקצוב
צורת הגשת חומר לעבודה
ביחידת הדפוס
טיס"ן הזמנת שילוט לחדרים  

 

 
 
 
 
 

כל עבודות הדפוס יופנו אל מנהל יחידת הדפוס, אשר יבחן מקצועית את כדאיות ביצועה, ביחידת הדפוס האוניברסיטאית או העברתה לביצוע בבתי דפוס חיצוניים .

חל איסור מוחלט על הוצאת עבודות אלה לגורם חיצוני, שלא באמצעות מנהל הדפוס.

 

היחידות האוניברסיטאיות יחוייבו בהתאם למחירון יחידת הדפוס, המתעדכן אחת לשנה או לתקופה, על-ידי אגף תכנון תקצוב וכלכלה.


print-prices.pdfתעריפון שירותי הדפסה, צילום ועיצוב גרפי - 2016

לעבודות מיוחדות, יקבע המחיר על-ידי מנהל הדפוס בנפרד.