​מורשים לחיוג לחו"ל

באוניברסיטה קיימת קבוצת בעלי תפקידים וחוקרים המורשים  בשיחות לחו"ל.

מנהלים     -        השיחות ממומנות מתקציב המחלקה

חוקרים     -        מתקציבי מחקר

 

חיוג לחו"ל – משלוחות

החיוג מהאוניברסיטה לחו"ל מתבצע באמצעות קוד חיוג למורשים בלבד.

מורשה המבקש לקבל קוד חיוג לחו"ל מתבקש למלא טופס  -
בקשה לקבלת קוד לחיוג מהאוניברסיטה,  לדאוג לשריון  תקציבי

באגף כספים / חוזי מחקר ולהעביר הטופס החתום והמאושר למדור טלפוניה.

מדור טלפוניה ידאג להגדיר לשלוחה המבוקשת קוד לחו"ל.

הקוד משויך לשלוחה ספציפית, אך ניתן לחייג באמצעותו מכל שלוחה באוניברסיטה. באותו קמפוס אליו משויכת השלוחה.

הקוד יימסר באופן אישי  למורשה בלבד, עם חתימתו על הצהרה לשמירת סודיות הקוד.

חיובים בסעיף  התקציבי הרשום בטופס, יבוצעו רק  עבור שיחות שיבוצעו בפועל.

 

אופן החיוג

*181

מספר השלוחה של בעל הקוד

מספר הקוד

0 לקבלת קו חוץ

014 לחיוג בינלאומי

בעת חלופי תפקיד של דיקן / רמ"ח, חלה האחריות על המחלקה, לבקש לבטל הקוד הקיים ולדאוג לקוד חדש לבעל התפקיד החדש.

 

חיוג מחוץ לאוניברסיטה  ומחו"ל - באמצעות כרטיס "בזק בינלאומי"

האוניברסיטה חתמה על הסכם למתן שרותי חיוג לחו"ל עם  "בזק בינלאומי".

הגורמים המורשים לקבל כרטיס לחיוג בינלאומי:

מנהלה    -  ראש אגף / סמנכ"ל ומעלה

אקדמיה  -  רמחי"ם, דיקנים

חוקרים   -   על חשבונם הפרטי

 

מורשה המבקש  לקבל כרטיס חיוג בינלאומי, ימלא טופס  -  "קבלת  כרטיס חיוג בינלאומי ע"ח האוניברסיטה" , ידאג לאישור אגף כספים ויעביר חתום ומאושר, למדור טלפוניה.

הטופס לאחר בדיקה, יועבר לבזק-בינלאומי  לאחר האישור מבזק-בינלאומי, יימסרו לעובד הקוד והוראות הפעלה .

חיובים בגין השיחות עפ"י חשבון המתקבל מבזק-בינלאומי, מועמסים על  סעיפי התקציב, כחלק מהליך חיוב היחידות, בגין עלויות טלפוניה חודשיות.

בעת חלופי תפקידים דיקן / רמ"ח, על המחלקה חלה  האחריות להודיע למדור טלפוניה לבטל כרטיס החיוג הקיים ולהמציא טופס חדש מאושר לבעל התפקיד החדש.

חוקרים המבקשים לקבל כרטיס חיוג בינלאומי, יחתמו על טופס – "הזמנת כרטיס חיוג בינלאומי - עובד משלם" ויעבירו הטופס ישירות לבזק-בינלאומי,  למספר פקס הרשום בטופס. החוקרים ייהנו מתעריפי שיחות על-פי ההסכם.