כל היחידות והמחלקות נושאות בהוצאות עבור שיחות הטלפונים שמבוצעות משלוחות, מטלפונים ישירים, מפקס ומטלפונים סלולאריים וכדו'. 

בנוסף, חלים על המחלקה הוצאות אחזקת הקווים שברשותם, בהתאם לסוג הקו / השלוחה.

החיוב החודשי לשלוחות פנימיות, מתבסס על חשבון בזק חודשי וחשבון הספקים הסלולאריים.

החיובים מועמסים על סעיפי תקציבי טלפונים של המחלקות, או על סעיפי מחקר וסעיפים אישיים.

 

העמסת חיובים

שלוחות               -        ע"ח  סעיף טלפונים של המחלקה

ישירים                -        בעלי תפקידים - ע"ח סעיף טלפונים של המחלקה

                                   חוקרים  - ע"ח סעיפי מחקר

פקסים                -        ע"ח סעיף טלפונים של המחלקה.

שיחות לחו"ל        -       בהתאם לסעיף מחלקתי / אישי, שהוגדר מראש בטופס ואושר ע"י אגף כספים / המחלקה לחוזי מחקר.

סלולארי  -                   בהתאם לסעיף תקציבי  / אישי כפי שהוגדר מראש.

                                   מנהלה  -  ע"ח   המחלקה המבקשת

                                   חוקרים -  ע"ח תקציב מחקר  שהוגדר מראש ואושר תקציבית.

 

מדי חודש מבוצע תהליך של שיוך העלויות לשלוחות /קווים / סעיפי תקציב.

עם סיום בקרת התהליך ואישורו :

נשלח קובץ חיוב להנהלת חשבונות .

 

החיוב החודשי למחלקות כולל :

חיוב קווים ישירים

חיוב שלוחות פנימיות

חיוב מכשירים סלולאריים

(החלק של השתתפות האוניברסיטה למנוי – לפי ההסכם).

חיוג לחו"ל  משלוחות

(המשויכים לסעיף התקציבי של המחלקה בלבד).

חיוב בגין שירותים מיוחדים של בזק– מועמסים על השלוחה המבקשת.

חיוב בגין אחזקת שלוחות (סכום קבוע חודשי – לפי סוג הממשק, "חכם" או "רגיל").

 

ניתן לצפות בדו"ח חיוב חודשי/ להדפיסו/ להורידו לאקסל, באמצעות התוכנה ניהולית ווב. ניתן להפיק דו"ח מסכם בחתך יחידה/ סעיף תקציבי או דו"ח מפורט לשלוחות וקווים.

כמו כן ניתן להפיק דו"ח לתקופה הכוללת מספר חודשים (עד שנה אחורה), הן מסכם והן מפורט לפי חודשים. הדו"ח המפורט כולל :

יעוד הקו / שלוחה (שם מנוי/ תפקיד הקו)

סעיף תקציבי

מספר הקו/ שלוחה

עלות שיחות חודשית (מפולח לפי שיחות לסלולר/שיחות לחו"ל/ שיחות רגילות)

עלות שונות (חיובים שונים עבור מכשירי טלפון/ מברקים/שירותים מיוחדים)

סיכום עלות לשלוחה/ קו (ללא מע"מ/ כולל מע"מ).