טפסים

בקשה להעברת כספים
תקציר: טופס למילוי פרטי חשבון בנק של הספק יש למלא ולהעביר ליפה לבנה/ציפי כובאני

הגבלת התקשרויות עקב תיקון בחוק
תקציר: בקשה להמצאת אישור על ניכוי מס במקור ואישור על ניהול ספרים יש לשלוח ליפה לבנה/ציפי כובאני

נוהלים

תשלום בהוראת קבע
תקציר:  נוהל עבודה לתשלום בהוראת קבע