החשב ממונה על מדור הנהלת החשבונות ו-מדור קרנות באגף כספים.

בין תפקידיו העיקריים:

    • ניהול מדור הנהלת חשבונות, ניהול מדור קרנות

  • ניהול הדוחות הכספיים והגשתם לביקורת רואי החשבון.

  • הכנת דוחות לגורמים חיצוניים.

  • הכנת דוחות ניהוליים לראש האגף ולהנהלת האוניברסיטה.

  • הוצאה ועידכון נהלים חשבונאיים ומקצועיים.

  • טיפול בנושאי מס הכנסה, קיום קשר עם רשויות המס ועידכון הנחיות האוניברסיטה בהתאם לפרסומי שילטונות המס.

מידע כללי
אישור מוסד ציבורי לעניין תרומות


דוחות לגורמים חיצוניים
האוניברסיטה מוציאה דוחות נוספים לרשויות ממלכתיות, כגון : דוחות לות"ת, דוח מפורט לדוחות הכספיים למבקר המדינה, דוחות רבעוניים על הפעילות במט"ח לבנק ישראל, דוחות ללשכה המרכזית לסטטיסטיקה, דוחות למשרד החינוך בארה"ב וכו'.  
 

דוחות ניהוליים
הדוחות הפנימיים- בכללם: דוחות ביצוע התקציב, דוחות ההשקעות וכו' מוצאים על בסיס חודשי ומשמשים לדיווח  ולמעקב להנהלת האוניברסיטה ולוועדותיה. בנוסף לכך, מוצאים דוחות נוספים על פי דרישה.