החל ביום 29/12/2007 חל חוק חופש המידע, התשנ"ח - 1998
על המוסדות להשכלה גבוהה ובכללם אוניברסיטת בן-גוריון בנגב, בתנאים ובסייגים המפורטים בחוק.
ממונה מכח חוק חופש המידע: קרן דידי-לוי

כתובת: בניין הסנאט והמנהלה, חדר 18
אוניברסיטת בן-גוריון בנגב
ת.ד 653, באר שבע 84105
טלפון: 08-6472162
פקס: 08-6472978
דואר אלקטרוני: didik@bgu.ac.il 

 
בקשה לקבלת מידע תוגש לממונה מכח חוק חופש המידע.
עם הגשת הבקשה ישלם המבקש אגרת בקשה כמפורט בטופס בקשה למידע ויחתום על כתב התחייבות לשאת באגרות טיפול והפקת מידע לפי תקנות חוק חופש המידע, תשנ"ט – 1999.
תשלום האגרה וחתימה על כתב התחייבות מהווים תנאי לפתיחת הטיפול בבקשה אך אין בקבלתם התחייבות של האוניברסיטה להמצאת המידע המבוקש.