​​
HebrewSpiritCover.jpg

פת​אום הכול מתחבר​​​


רוח עברית היא תוכנית לימודים חדשנית וייחודית ברוח ה- Liberal Arts , המציעה ללומדים בה את העושר והגיוון של התרבות היהודית והישראלית. התוכנית מאפשרת לקבוצה נבחרת של תלמידות ותלמידים לחוות שנת לימודים בין־תחומית עשירה שבמהלכה יתוודעו למגוון רחב של תחומי ידע, ירחיבו את השכלתם ויבחרו באופן מושכל את התחומים שבהם יתמקדו בהמשך לימודיהם. 

התוכנית מושתתת על שיתוף פעולה בין שבע מחלקות ותוכניות לימוד: 

תוכנית רוח עברית מאפשרת לתלמידיה להרכיב תוכנית לימודים אישי​​ת בשנה הראשונה ללימודים מתוך סל רחב מאוד של קורסים המוצעים על ידי המחלקות המשתתפות. בתום שנה זו יבחרו התלמידים מחלקה / מחלקות / חטיבות שבהם ישלימו את לימודיהם. 

הצג הכל
הסתר הכל