* חבר סגל יקר,

"המדריך לסגל האקדמי הבכיר" מיועד לסגל הוראה ומחקר באוניברסיטת בן-גוריון בנגב ומכיל מידע בסיסי ותמציתי על תנאי העבודה, התשלומים וההטבות של חברי הסגל באוניברסיטה.

במדריך זה שנועד לשמש ככלי עזר לנוחיותך, רוכזו והועתקו ההוראות בקשר לתנאי השירות הקיימים באוניברסיטת בן-גוריון מתוך התקנון האקדמי ונספחיו, הוראות האוניברסיטה ונהליה, ההסכמים וההסדרים הקיבוציים והכללים המיוחדים הקיימים. בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין ההוראות המקוריות לבין האמור במדריך זה, יש לפרש בהתאם לקבוע בהוראות המקוריות.
במקרה בו יערך שינוי בהוראות המקוריות, השינוי מחייב, והאמור במדריך זה ישתנה בהתאם.

בכל מקרה מדריך זה הינו כלי עזר לנוחות חבר הסגל בלבד, והוא אינו מהווה מסמך משפטי ואין להסתמך על תוכנו על מנת לקבוע את הזכויות והחובות של חבר הסגל.

אנו מקוים כי חוברת זו תקל על היקלטותך במשפחת האוניברסיטה וכי ימצאו בה תשובות לנושאים השונים המעניינים אותך; אם תתעורר שאלה כלשהי שפתרונה אינו נמצא בחוברת, ניתן לפנות ישירות לחתומה מטה או למדור סגל אקדמי בכיר העומדים לשרותך לכל סיוע אפשרי בתחום המינהל.

* כל האמור בלשון זכר מתייחס גם ללשון נקבה.

תוכן עניניים

הצג הכל
הסתר הכל