​​​​​​​​​​​אגף משאבי אנוש סגל אקדמי

טל:   08-6472618  
פקס: 08-6472964 ​

הנחיות והבהרות לקביעת זכאות למחצית המענק האקדמי - אוניברסיטאי בגין הקדשת זמן מלא למוסד

1. המענק בגין הקדשת זמן מלא למוסד ניתן כדי לתגמל את חבר הסגל האקדמי הבכיר המועסק באוניברסיטה, במשרה מלאה, והמקדיש את כל זמנו להוראה ולמחקר ואינו עוסק בעבודה/ות נוספות. לכן, זכאי למענק רק מי שלא עוסק בעבודה נוספת כלשהיא.

2. (א) המענק ישולם על סמך הצהרה של חבר הסגל, שעליו לדווח פעמיים בשנה -
במהלך חודש אפריל עבור התקופה אוקטובר - פברואר
במהלך חודש אוקטובר עבור התקופה מרץ - ספטמבר.

(ב) חבר סגל, שעפ"י הצהרתו זכאי למענק, אך לא עבד בחלק מהשנה - יהיה זכאי למענק חלקי - יחסית לחודשי עבודתו (1/5 מענק לכל חודש עבודה). מי שעבד חלקי חודש: עד 14 יום - לא זכאי למענק ; מ- 15 יום ומעלה - זכאי ל- 1/5 המענק.

3. בהצהרה לתקופה מרץ - ספטמבר יש לציין לאיזה מחדשי הקיץ מתייחסת ההצהרה
(חודש אחד מבין שלושת החודשים : יולי, אוגוסט, ספטמבר).

4. למרות האמור בסעיף 1 לעיל, הוסכם כי למענק זה יהיו זכאים גם: מי שעובד בעבודה נוספת (עפ"י התקנון האקדמי הנהוג במוסדו) ותקרת הכנסתו היא לא יותר מ-​3,596 ש"ח לח​ודש - למרצה/מרצה בכיר ו- 4,048 ש"ח לחודש לפרופסור חבר/פרופסור מן המנין.
או עד סך של 17,978 ש"ח לתקופת הדיווח - למרצה/מרצה בכיר.
או עד סך של 20,239 ש"ח לתקופת הדיווח - לפרופ' חבר/פרופ' מן המנין.

דהיינו: מי שסה"כ הכנסותיו (מכל המקורות, גם יחד), עולה על הסכומים הנ"ל, לא זכאי למענק, גם אם קיבל עבור התקופה האמורה, תשלום או תשלומים מזדמנים במועדים כלשהם. 
(הסכומים נכונים לתקופת דיווח אוקטובר 2023 - פברואר 2024)

5.  מובהר בזאת כי הכנסה בעד עבודה שנעשתה במהלך החודשים הכלולים בהצהרה תובא בחשבון בחישוב הזכאות למענק גם אם התשלום בגינה ניתן במהלך החודשים שהצהרת חבר הסגל אינה מתייחסת אליהם  (שנים מהחודשים יולי/אוגוסט /ספטמבר)

6. הוסכם על מספר יוצאים מהכלל מהתנאי שבסעיף 4 לעיל שחבר הסגל המועסק באחד מהם במגבלות המותרות, לא יתחשבו בגובה ההכנסה - לעניין זכאותו למענק זה ובלבד שזו העסקתו הנוספת היחידה.
היוצאים מן הכלל הם :
(א) הוראה ב:
(1) מכינות קדם אקדמיות
(2) קורסים לתלמידי חו"ל - (המתוקצבים ומאושרים ע"י הסוכנות היהודית).
(3) קורסים לנוער שוחר מדע
(4) תכניות לימוד, המיועדות לכוחות הבטחון (לא כולל עובדי משרד הבטחון).

(5) קמפוס אילת

העסקה זו תוכר רק אם היא העסקה כמורה מן החוץ - בהיקף שאינו עולה על 4 שעות שבועיות.

(ב) העסקה באחת מן האוניברסיטאות בארץ בהוראה בלימודים לצורך קבלת תואר אקדמי -שאינם לימודי חוץ, בכפוף לכך ש:
(1) העסקה זו היא על-פי היתר מיוחד שניתן (לכל סמסטר) ע"י 2 הרקטורים של המוסדות הנוגעים בדבר ועפ"י רשימה שמית מפורטת.
(2) העסקה זו היא העסקה כמורה מן החוץ - בהיקף שאינו עולה על 4 שעות שבועיות.

(ג) העסקה בפקולטה אחרת באותה אוניברסיטה, בהוראה בתוכנית לימודים לצורך קבלת
תואר אקדמי (שאינם לימודי חוץ ו/או העסקה במחקר והוראה בחברת-בת של האוניברסיטה) 
בכפוף לכך ש:-
(1) ההעסקה היא על-פי אישור מיוחד של הרקטור - שניתן לתקופה מוגבלת ומוגדרת ועפ"י רשימה שמית מפורטת.
(2) העסקה זו היא העסקה כמורה מן החוץ - בהיקף שאינו עולה על 4 שעות שבועיות. 

7. על מנת למנוע ספק, מודגש בזה כי את היוצאים מן הכלל (לפי סעיף 6) מחליף מבחן מקור ההכנסה - שהוא חלופי ואינו בנוסף לו. כאשר יש שילוב של מקור הכנסה יוצא מהכלל ומקורות נוספים, קובעת תקרת ההכנסה לגבי כלל המקורות - לרבות מקורות הכנסה היוצאים מהכלל.

לדוגמה:
(א) מי שהשתכר בתקופת הדיווח - 8,000 ש"ח מקורסים 
לנוער שוחר מדע רשאי להשתכר ממקורות נוספים בתקופה זו עד 9,978 ש"ח /12,239 ש"ח נוספים.
(ב) מי שמשתכר כנ"ל – 17,978​ ש"ח / 20,239 ש"ח באחד מן היוצאים מן הכלל. 
כל הכנסה נוספת תצורף להכנסתו זו ולכן אינו זכאי למענק זה

8. כל עבודה אחרת באוניברסיטה לרבות לימודי חוץ ו/או העסקה במחקר והוראה בחברת בת של האוניברסיטה- נחשבת כעבודה מחוץ לאוניברסיטה שחלים עליה מגבלות של תקרת הסכום להכנסה נוספת, כאמור בס' 4 לעיל.

9. מועדי תשלום הקדשת זמן מלא למוסד

בגין סמסטר א' ישולמו מענקים בשכר מאי ואוגוסט.
בגין סמסטר ב' ישולמו מענקים בשכר נובמבר ופברואר.

המענקים ישולמו לחברי סגל אקדמי במסלול המקביל ​מדי חודש בחודשו.

10. בכל פנייה לאישור של הרקטור, המלווה בפנייה לאוניברסיטה אחרת, כולל האוניברסיטה הפתוחה - צריך לפרט את מהות העיסוק שעבורו מוגשת הבקשה - כדי לוודא שהבקשה היא בתוכנית לימודים לתואר, כנדרש.

11. (א) מי שהתמנה לראשונה במוסד כחבר סגל בכיר במשרה מלאה, יכול להגיש את ההצהרה על הקדשת זמן מלא, בחודש מרץ או בחודש אוקטובר שלאחר תחילת המינוי שלו (כאמור בסעיף 2 לעיל).
(ב) חבר סגל היוצא לשבתון/חל"ת והצהיר על הקדשת זמן מלא, ישולם לו המענק שהינו זכאי לו, עפ"י הצהרתו, סמוך ליציאתו לשבתון/חל"ת.
(ג) הזכות למענק האקדמי אינה חלה בתקופת שהייה בשבתון, בארץ או בחו"ל.
(ד) חבר סגל שחזר משבתון/חל"ת, יחולו עליו הנחיות בסעיף משנה (א) לעיל.
(ה) חבר סגל שעבודתו במוסד הסתיימה, יחולו עליו הנחיות סעיף משנה (ב) לעיל.