​להלן הקריטריונים לקבלת הלוואות לחברי הסגל באוניברסיטת בן-גוריון בנגב.

​1. זכאים​:

 1. סגל מנהלי וטכני -

  • עובדים קבועים.

  • עובדים זמניים – לאחר שנתיים באוניברסיטה.

  • עובדים ארעיים, העובדים שנתיים באוניברסיטה ובכוונת היחידה לחדש את מינויים ובמועד הגשת הבקשה לוועדה, יש ברשותם מינוי לשנה נוספת (12 חודשים מלאים) בהיקף של לפחות חצי משרה. עובדים אלה יצרפו מכתב הממונה לגבי כוונות המשך העסקה.

  • עובדים המועסקים על חשבון תקציבי מחקר, שכר כולל ומועסקים שלוש שנים באוניברסיטה ובמועד הגשת הבקשה לוועדה, יש ברשותם מינוי לשנה נוספת (12 חודשים מלאים) ובהיקף של לפחות חצי משרה. עובדים אלה יצרפו מכתב הממונה לגבי כוונות המשך העסקה. 

 2. סגל אקדמי בכיר -

  • חברי סגל אקדמי בכיר.

  • שכר כולל אקדמי וחברי סגל המועסקים ע"ח קמ"ע המועסקים שלוש שנים באוניברסיטה ובמועד הגשת הבקשה לוועדה, יש ברשותם מינוי לשנה נוספת (12 חודשים מלאים) בהיקף של לפחות חצי משרה. עובדים אלה יצרפו מכתב הממונה לגבי כוונות המשך העסקה.

 

2. סוגי הל​וואות:
​​

הלוואה "רגילה" ​ללא קבלות:

עד 4,500 ₪ (החזר עד 18 חודשים).

עובד זכאי לקבל הלוואה אחת מסוג "רגילה". לא ניתן לקבל שתי הלוואות "רגילות" בו־זמנית.

 

הלוואה​ לאירוע משפחתי:

עד 8,000 ₪ (החזר עד 24 חודשים).

 1. ניתן לקבל הלוואה עבור אירוע משפחתי (בר/בת מצווה, נישואין, ברית/בריתה).

 2. בר/בת מצווה – ילדי העובד הנמצאים בחזקתו החוקית.

 3. נישואין – נישואי העובד או ילדיו.

 4. ברית/בריתה – בגין לידת בן/בת של עובד/ת. 

יש להציג קבלות על שם העובד או העתק הזמנה לא יאוחר מ-3 חודשים מיום האירוע. (עובדת תוכל לקבל הלוואה בגין ברית/בריתה גם אם הגישה הבקשה לא יאוחר מ-4 חודשים ממועד הלידה ובתנאי ששבה לעבודה).
 

הלוואה ל​טיפולים רפואיים:

עד 8,000 ₪ (החזר עד 24 חודשים).

 1. זכאים עובדים שהמציאו קבלה על הוצאות טיפול רפואי עבורם או עבור בן משפחה (בן/בת זוג או ילדים הנמצאים בחזקתם החוקית עד גיל 21).

 2. יש להמציא קבלות שמועדן לא יאוחר מ-3 חודשים מיום התשלום או הצעת מחיר לטיפול רפואי.

 3. במקרה של הצעת מחיר, העובד מתחייב להמציא קבלות תוך חודשיים מיום קבלת ההלוואה.

 

הלוואת ​דיור:

עד 26,500 ₪ (החזר עד 36 חודשים).

 1. זכאים עובדים שרוכשים דירה/בית לעצמם.

 2. יש להציג חוזה רכישת הדירה/בית בצ​ירוף קבלות או פריסת תשלומים. יש להגיש את הבקשה להלוואה עד שישה חודשים ממועד חתימת ההסכם או שמועד מסירת הדירה/בית קטן משישה חודשים ביום הגשת הבקשה.

 3. במקרה של בנייה פרטית, יש להציג היתר בנייה בתוקף + קבלות בגין הבנייה לא יאוחר משישה חודשים מיום התשלום.

 4. בהיעדר תאריך מסירת הדירה/בית בחוזה הרכישה או בשל עיכוב במסירה, יש לצרף הצהרת העובד על מועד הכניסה לדירה/בית.

 5. יודגש, כי ההלוואה אינה מיועדת לרכישת דירה/בית עבור בן משפחה וכן לא עבור דירה/בית שני.

 6. ההלוואה אינה מיועדת לרכישת מגרש או תשלום היתר בנייה.
   

הלוואה לשי​פוצים:

עד 13,000 ₪ (החזר עד 30 חודשים).

 1. זכאים עובדים, שהמציאו קבלות או הצעת מחיר על שיפוצים בדירה בה הם מתגוררים.

 2. במועד הגשת הבקשה להלוואה, יש להציג קבלות על שם העובד או בן/בת זוג שמועדן לא יאוחר מ-3 חודשים מיום התשלום.

 3. מובהר, כי אין להגיש בקשה להלוואת דיור ובקשה להלוואת שיפוצים בו זמנית בטווח של שנה ממועד קבלת הלוואה לרכישת דירה.

 4. במקרה של הצעת מחיר, העובד מתחייב להמציא קבלות תוך חודשיים מיום קבלת ההלוואה. 


 הלוואה לרכישת רכב:

עד 20,000 ₪ (החזר עד 30 חודשים)

 1. זכאי עובד שרכש רכב ראשון. סכום ההלוואה יהיה בכל מקרה עד 1/3 מערך הרכב ולא יותר מ-20,000 ₪.

 2. עובד המוכר את רכבו ורוכש רכב אחר, זכאי ל-1/3 מההפרש בין הקניה למכירה ועד 20,000 ₪.

 3. על העובד להציג צילום טופס העברת בעלות או טופס הזמנת רכב חדש בצרוף קבלות על מקדמה או קבלות על מלוא הסכום.

 4. מובהר, כי הרכב חייב להיות רשום על שם העובד, כמו גם כל האסמכתאות המצורפות לבקשה.

 5. ניתן להגיש בקשה להלוואת רכב עד 3 חודשים מיום הרכישה.

 6. במקרה של רכישת רכב מ"ליסינג", יש להציג "טופס העברת בעלות" על שם העובד בעת הגשת הבקשה.

 7. במקרה של הצגת טופס הזמנה + קבלה על מקדמה או קבלה על מלוא הסכום, ההלוואה תהיה מותנית בהצגת רישיון רכב על שם העובד תוך חודשיים מיום קבלת ההלוואה. 

   

3. ריב​ית :

ההלוואות נושאות ריבית בשיעור ריבית להלוואות לעובדי המדינה. שיעור הריבית מפורסם ע"י החשכ"ל מעת לעת.

 

4. הצמד​ה:

ההלוואות אינן צמודות למדד המחירים לצרכן.

 

5. ניכוי מ​השכר:

החזר ההלוואות והריבית ינוכו מהמשכורת השוטפת. 

 

6. כ​ללי:

בקשות להלוואה יש להגיש עד ל- 15 בכל חודש, לליאור גבאי, מחלקת סגל מנהלי וטכני gabal@bgu.ac.il.

  • ההלוואות יועמדו ע"י בנק יהב. סכומי ההלוואות יועברו לחשבון הבנק אליו מועברת משכורתו של העובד ב-2 לחודש העוקב למועד אישור ההלוואה.

  • לא ניתן לקבל הלוואה מאותו סוג ( למעט בהלוואת "אירועים") כל עוד קיימת יתרת חוב באותו סוג הלוואה אותה מבקש העובד.

  • סך כל ההלוואות מכל סוג וסך כל יתרת חוב בגין הלוואות של עובד לא יעלו בכל מקרה על מ-37,000 ₪.

  • בני זוג המעוניינים להגיש בקשה להלוואה מאותו סוג ( למעט הלוואת "דיור" "אירוע" או "רכב" ) נדרשים להציג קבלות שונות זה מזה.

    

   לפרטים נו​ספים:

   ליאור גבאי, מחלקת סגל מנהלי וטכני gabal@bgu.ac.il, טלפון: 08-64-61308