סוג
  
שם
  
תיאור מסמך
  
first-chapter.pdffirst-chapterהפרק הכללי של התקנון האקדמי
involve.pdfinvolveהתאמות בהתאם לחוק עידוד מעורבות סטודנטים בפעילות חברתית וקהילתית
reserve.pdfreserveהתאמות לסטודנטים המשרתים במילואים
students-rights.pdfstudents-rightsחוק זכויות הסטודנט
childbirth_pregnancy.pdfchildbirth_pregnancyכללי התאמות לסטודנטים בעקבות הריון, לידה, אימוץ או קבלת ילד למשמורת או אומנה
plagiarism_eng.pdfplagiarism_engכללי ציטוט באנגלית- Quoting and use of former knowledge
plagiarism_heb.pdfplagiarism_hebכללי ציטוט ושימוש בידע קודם - לשימושכם בעת הכנת עבודות
exams.pdfexamsנוהל בחינות אוניברסיטאי - מעודכן דצמבר 2018
academic_chairs.pdfacademic_chairsנוהל קתדרה לעתודה מדעית
נספח טז לתקנון אקדמי.pdfנספח טז לתקנון אקדמינזפח ט"ז - תקנות וסדרי לימודים לקראת התואר מוסמך בפקולטה למדעי הרוח והחברה
parallel.pdfparallelנספח א' - תקנות למינויים, העלאות וקביעות במסלול המקביל
assistants.pdfassistantsנספח ב' - תקנות מינויים לעוזרי הוראה, אסיסטנטים, מדריכים ומורי משנה
vacations.pdfvacationsנספח ג' - תקנון חופשות השתתפות בכנסים והקרן לקשרי מדע בינלאומיים
fellows.pdffellowsנספח ד' - תקנות למינויים העלאות בדרגה וקביעות במסלול עמיתים
Students_discipline.pdfStudents_disciplineנספח ט"ו - תקנון משמעת סטודנטים
Honorary.pdfHonoraryנספח י"א - תקנון להענקת דוקטור לפילוסופיה לאות כבוד
PhD.pdfPhDנספח י"ב- תקנות וסדרי לימודים לתואר ד"ר לפילוסופיה
Engn.pdfEngnנספח י"ג - תקנון ללימודי מוסמכים הפקולטה למדעי ההנדסה
natural.pdfnaturalנספח י"ד - תקנות וסדרי לימודים לקראת התואר "מגיסטר" בפקולטה למדעי הטבע
cathedras.pdfcathedrasנספח כ"ג - נוהל קתדראות
BIDR.pdfBIDRנספח כ"ד - תקנון המכונים לחקר המדבר ע"ש יעקב בלאושטיין
Research_centers.pdfResearch_centersנספח כ"ה- תקנון מרכזי מחקר
Fohs.pdfFohsנספח כ"ו - תקנון וסדרי לימודים לקראת התואר מוסמך בפקולטה למדעי הרפואה
discipline-faculty.pdfdiscipline-facultyנספח כ"ז - תקנון משמעת סגל אקדמי
Humphrey.pdfHumphreyתקנון המכון לאקולוגיה חברתית ע"ש הוברט המפרי
econ.pdfeconתקנון המרכז למחקר כלכלי ליד המכון לחקר המדבר
politics-public.pdfpolitics-publicתקנון פעילות ציבורית ופוליטית (2019)
Colleagues.pdfColleaguesתקנות הענקת תואר "עמית כבוד"