For information in English regarding the Central Fund for Advanced Study for Scholarship Students click here
​​

הנחיות לקבלת תמיכה למלגאים תלמידי תואר שני, שלישי ומשתלמי בתר-דוקטורט 

  1. יש לקרוא את קובץ ההנחיות​ בכדי להגיש בקשה לקרן המרכזית במלגאים, חשוב לשים לב לדרישות, לאופן התחשיב ולגובה התמיכה של הקרן. 

  2. יש למלא ולהחתים מנחה ורמ"ח (ובמקרה הצורך גם דיקן), כמפורט בהנחיות. במידה וישנם מקורות מימון נוספים - יש לציין סעיפי תקציב. 

  3. יש למלא את טופס ההצהרה וההתחייבות - סיור לימודי בחו"ל. 
את הבקשה המלאה יש לשלוח לדוא"ל academicsec@bgu.ac.il

נתקלתם בקש​​יים? 

בכל שאלה ניתן לפנות ללשכת המזכירות האקדמית בטלפון 08-6461224 או בדוא"ל academicsec@bgu.ac.il​