Rules for Granting Stipends to Graduate Students – September 2021​

באוניברסיטת בן-גוריון בנגב מחולקות מלגות שונות:


1. לתלמידי תואר ראשון: מלגות קיום עבור סטודנטים עפ"י קריטריונים סוציו-אקונומיים- מטופלות בדיקנאט הסטודנטים.

2. לתלמידי המחקר בתארים מתקדמים, המלגות ממומנות משני מקורות אפשריים:

2.1  מלגות פנימיות: מתקציב שוטף של האוניברסיטה (כדוגמת מלגות שכ"ל ומלגות קיום) או מתקציבי מחקר- מטופלות במסגרת מזכירות המחלקה או בית ספר קרייטמן

היקף המלגה נמדד במנות.

שווי מנת מלגה לתואר ראשון = 180 ש"ח

שווי מנת מלגה לתואר שני = 351 ש"ח

שווי מנת מלגה לתואר שלישי = 462 ש"ח

שווי מנת מלגה לפוסט דוקטורט = 514 ש"ח


2.2   מלגות מקרנות חיצוניות:

מלגות על בסיס תחרותי- מטופלות במזכירות האקדמית.

מלגות חוזיות- מטופלות במנהלת מחקר ופיתוח.

המלגות המתפרסמות באתר מחולקות עפ"י תארי הלימוד (שני שלישי, בתר-דוקטורט וכן מלגות לקליטת חברי סגל חדשים).

לתשומת הלב:

בכל רמת תואר יש חלוקה של המלגות שמוגשת ע"י האוניברסיטה וכאלה שההגשה היא ישירות לקרן ע"י המועמד.

במלגות בהן ההגשה היא באמצעות האוניברסיטה, יש לעקוב ולהקפיד על עמידה בלוחות הזמנים המוגדרים ע"י הפקולטה הרלבנטית (והינם מוקדמים יותר מאשר בקול הקורא).

 

כללי ה​מלגות

מצ"ב קבצים מעודכנים המפרטים את:

כללי הענקת מלגות לתלמידי מחקר - מעודכן ליוני 2021

מלגות מחקר לתלמידי תואר ראשון לקראת תואר שני - מעודכן ליוני 2019

כללי העסקה לתלמידי מחקר- בתוקף מנובמבר 2013 

בשאלות נוספות בנושאים אלה נא לפנות למזכירות המחלקה​

הנח​יות כלליות

א. הוראות כלליות

1. האחריות להזרמת כל הנתונים למערכת "אריסטו" אודות כל המלגות, מהמקורות השונים, בהתאם לתקציבים המאושרים למטרה זו, ועל פי הכללים שאושרו ע"י הועדה המרכזת, הנה על ראשי מנהל הפקולטות.

2. מודגש כי חל איסור להעניק מלגה, מכל מקור תקציב, עבור עבודה. 

3. מלגות מקרנות מיועדות- ניתן להעניק מלגות מקרנות מיועדות בהתאם לקריטריונים של כל קרן. מלגות תוענקנה בהתאם לכללים להענקת מלגות.

4. מלגות מיתרות מחקר וקרנות אישיות- חבר סגל יוכל להעניק מלגות מיתרות המחקר ומקרנות אישיות, לתלמיד הכותב תיזה בהנחייתו, בהתאם לכללים להענקת מלגות.

5. מלגות הממומנות ע"י גורמי חוץ  - בהקצבות ייעודיות של גורמי חוץ (ות"ת וכו'), המלגות ישולמו בהתאם להנחיות הגורם המממן ולא לפי התעריפים והכללים להענקת מלגות. מלגות תוענקנה בהתאם לכלליים להענקת מלגות ועל פי הנחיות הגורם המממן. 


ב. בקשה למלגת קיום ומלגת שכר לימוד

1. טופס בקשה למלגה נמצא במזכירויות הפקולטות והמחלקות, וכן בבית ספר קרייטמן. המבקש מלגה יגיש את טופס הבקשה למזכירות המחלקה/פקולטה במועדים המפורטים באתרי הפקולטות.

2. היקף המלגה יקבע על ידי ראש המחלקה ויו"ר ועדת מוסמכים מחלקתית בהתאם לאמצעים העומדים לרשות המחלקה וההישגים האקדמיים של התלמיד. ההחלטה תועבר לועדת ההוראה של הפקולטה לתארים מתקדמים.

3. ועדת הוראה של הפקולטה לתארים מתקדמים  תדון אך ורק בבקשות למלגה של מועמד חדש בעל ציון ממוצע מצטבר לתואר 80 ומעלה בלימודי התואר הקודם.

4. לא כל בקשה למלגה נענית בחיוב, יחד עם זאת יתכן בהחלט מצב בו תלמיד מחקר משפר את הישגיו האקדמיים ויהיה זכאי למלגה לאחר מספר סמסטרים. מובהר כי  מועמדים אשר אינם עומדים בדרישות האקדמיות תבוטל מלגתם.