​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​סגל אקדמי ותחומי מחקר/הנחיה
הפקולטה לניהול ע"ש גילפורד גלייזר

*מרצה בכיר

​תואר משפחהפרטימחלקהתחומי מחקר/הנחיה
פרופ ' אוריאלינתימלונאות ותיירותתיירות, פנאי ותכנון עירוני היבטים סוציולוגיים
*ד"ראלןמוריהניהול מערכות בריאותמדיניות בריאות, קבלת החלטות במדיניות, ניהול ומנהיגות במערכות בריאות, שימוש-יתר בשירותי בריאות
*ד"ר בדימוסאפיקצביקהמנהל עסקיםסיכוני אשראי, נגזרים והנדסה פיננסיים, ניהול סיכונים וגידורם
ד"ראפרת-טרייסטרדוריתניהולאגרסיביות בארגונים, כעס, ניהול בין-תרבותי, תפיסת זמן, יצירתיות
*ד"רבלחסןיניבמלונאות ותיירותיחסי קהילה מקומית ומגזר התיירות, פיתוח בר-קיימא והשפעות התיירות, רוחניות דת ותיירות בטיולים בני זמננו, סוגיות פילוסופיות ופדגוגיות בלימודי תיירות ומלונאות, תיירות וסטייה חברתית, שימוש בחומרים פסיכואקטיבים בתיירות, תוריסטיפיצקיה של מרחבים
פרופ'בן נוןגבריאלניהול מערכות בריאותכלכלת בריאות, מדיניות בריאות, מימון מערכות
פרופ' אמריטוסבר-אלרפאלמנהל ומדיניות ציבוריתפיתוח כלכלי אזורי, מדיניות מקרו-כלכלה, השלטון המקומי, בעיות אי שוויון כלכלי, ערי פיתוח, מיקום הפעילות הכלכלית, שיתוף פעולה אזורי, חדשנות
פרופ'בר-אלימיקימנהל עסקיםפסיכולוגיה של ביצוע אנושי בתחומים יישומיים שונים, כגון: ארגונים וספורט, קבלת החלטות, לחץ ושחיקה
פרופ'ברוךדודמנהל עסקיםניהול אסטרטגי, אסטרטגיה בינלאומית, ניהול ארגונים רב-לאומיים וניהול חברות שרותים מקצועיים, תחרות בזירה רב-לאומית
פרופ'ברקןרחלמנהל עסקיםקבלת החלטות בתנאי אי-וודאות, שינויי העדפות, תהליכי למידה, אתיקה התנהגותית
ד"רברקןשרוןניהוללחץ ושחקיה, מוטיבציה בעבודה, ניהול משאבי אנוש, פיתוח קריירה
פרופ'גביוס-מדראילניתמנהל עסקיםהערכת שווי חברות, הערכת נכסים בלתי מוחשיים, רלוונטיות של מידע פיננסי ולא פיננסי בחברות היי-טק, ניהול רווחים והונאות פיננסיות,
פרופ'גולדברגאבישיניהול מערכות בריאותמדיניות בריאות, רפואה צבאית, רפואת אסונות, ארגון וניהול מערך שירותי הרפואה, רפואה אמבולטורית, קופות חולים, רפואת חירום, הלקוח במערכת הבריאות
פרופ' אמריטוסגדרוןבנימיןמנהל עסקיםמגזר שלישי, יזמות חברתית, ניהול מלכ"רים, עסקים חברתיים, כלכלה חברתית
פרופ'גרינברגדןניהול מערכות בריאותהערכת טכנולוגיות במערכת הבריאות, ניתוחי עלות-יעילות ותועלת-עלות, אימוץ והטמעה של טכנולוגיות רפואיות, קבלת החלטות ברפואה
פרופ' אמריטוסדבירדבניהולניהול פרויקטים, ניהול טכנולוגיה, יזמות טכנולוגית, העברה והמרה של טכנולוגיה, חדשנות טכנולוגית,
פרופ'דוידוביץ'נדבניהול מערכות בריאותאפידמיולוגיה ובריאות ציבור, מדיניות בריאות, בריאות והגירה, אפידמיולוגיה של מחלות זיהומיות, מדיניות חיסונים, בריאות וסביבה, ניהול קונפליקטים ומשא ומתן במערכת הבריאות
פרופ' אמריטוסדרוריעמוסמנהל עסקיםדפוסי התנהגות ארגונית, קונפליקטים בניהול, פוליטיקה וכוח בניהול, ניהול רושם
פרופ'האוזרשמואלמנהל עסקיםשיטות מסחר, פיקוח על שוק ההון, ניתוח ניירות ערך, אתיקה והשקעות, מכשירים פיננסיים נגזרים
*ד"רהרןאוריאלניהולשיפוט וקבלת החלטות, התנהגות תחרותית, אתיקה בניהול
*ד"רון-דייקדינהניהול מערכות בריאותמוטיבציה בעבודה, ערכים והקשר שלהם למוטיבציה, מתן משוב והשפעתו על ביצועי עובדים, מנהיגות ומוטיבציה
פרופ'זיידמןנוריתמנהל עסקיםתקשורת והעברת ידע בסביבה בינלאומית, צוותים גלובליים, רוחניות בארגונים, תקשורת בין-תרבותית בעסקים, העידן החדש, ניהול משווה הודו-ישראל
פרופ'חורבטוביהניהול מערכות בריאותמדיניות וניהול מערכות בריאות, ניתוח מגמות בחקיקה והשפעתן על מדיניות בריאות: השפעת מערכת המשפט על אופן הניהול של ארגוני בריאות: מיצוי זכויות מבוטחים בשירותי בריאות: רגולציה של ביטוחי בריאות פרטיים בישראל: התמודדות עם אי השוויון במערכת הבריאות בישראל ועוד
*ד"ריובלפנימנהל ומדיניות ציבוריתקבלת החלטות ושיטות בחירה, בחירה רציונאלית, מנהל ציבורי, סטטיסטיקה ושיטות מחקר, חקר רשויות מקומיות, ניהול של מוסדות ציבור, ניהול אסטרטגי במגזר הציבורי, קבלת החלטות, מחקרי בחירות וסקרי דעת קהל
פרופ'יוסףרמימנהל עסקיםפנסיה, אקטואריה, ביטוחי חיים, גמל ומימון
ד"כהן
חןמנהל ומדיניות ציבורית

תאוריה כלכלית, תורת המשחקים, תחרויות, מכרזים, בניה ירוקה ואנרגיה ירוקה​

פרופ' בדימוסכהןאליניהולשיווק והעדפות צרכנים בתחום המזון, יין, שמן זית, תיירות יין, תרבות צריכת יין ומזון בתרבויות שונות, קיימות בתחום המזון
ד"רכהן-קנראיריסמנהל עסקיםמנהיגות מעוררת השראה, ניהול השינוי, הערכת עובדים 360
*ד"רכץחגימנהל עסקיםארגונים ללא כוונות רווח, חברה אזרחית והשתתפות אזרחית, יזמות חברתית, פילנתרופיה והתנהגות פרו-סוציאלית
*ד"רלהבירוןמנהל עסקיםמימון התנהגותי, מימון ניסויי, מימון אישי וקבלת החלטות באי ודאות
פרופ'לוונגרטעודדמנהל עסקיםהשפעת מחיר על החלטות צרכנים, פילוח שווקים, מיצוב מוצרים, אומדן נתחי שוק ומידע אבחוני, השפעת אינפורמציה על תהליכי בחירה, יישום שיטות סטטיסטיות
פרופ'לוריאיותםניהולאתיקה יישומית: אתיקה בעסקים, אחריות תאגידית, אתיקה מקצועית, אתיקה בספורט, אתיקה ותיאוריות ערכים, פילוסופיה חברתית ופוליטית, פילוסופיה בספורט, אתיקה במערכות מידע, אתיקה בהנדסה 
*ד"רליסקאלוןניהולמנהיגות גלובלית, ניהול בין תרבותי, קבוצות רב תרבותיות, התפתחות של מנהיגות, מוטיבציה להנהיג
ד"רמורבינסקיקוביניהולהתנהגות צרכנים, שיפוט וקבלת החלטות, כלכלה התנהגותית
*ד"רמורן-סובולסימוןניהולשיפוט וקבלת החלטות, משא ומתן
פרופ'מלולמיקימנהל ומדיניות ציבוריתמדיניות כלכלית, אי שוויון ,שכר מינימום ,צמיחה ,פיתוח כלכלת הנגב, מימון ציבורי, הערכת פרויקטים ציבוריים
ד"רמק​וב
תמר​
ניהולאקולוגיה תעשייתית, יזמות חברתית-סביבתית, כלכלה מעגלית וכלכלת שיתוף, מערכות מזון, ביג דאטה לקיימות, שימוש חוזר ושווקי יד שניה
*ד"רסימון-תובלצחיתניהול מערכות בריאותכלכלת בריאות, דפוסי צריכת שירותי בריאות היענות חולים לטיפול רפואי- העדפות ותמריצים, שיעור השתתפות בתשלום, נכונות לתשלום (WTP), הערכת כדאיות כלכלית של שירותי בריאות
*ד"רסלגניק-שושןגאלהמנהל עסקיםקרנות נאמנות וקרנות גידור, התנהגות משקיעים ואנומליות בשווקי הון
פרופ'עזרעופרמנהל עסקיםכלכלה התנהגותית, כלכלה ניסויית, ארגון תעשייתי, אסטרטגיה תחרותית
*ד"רפדר-בוביספאולהניהול מערכות בריאותניהול ומדיניות של ארגוני בריאות, השפעת מדיניות בריאות ברמות המיקרו, המזו והמקרו-חברתיות וסוגיות של משאבי אנוש בתחום הרפואה
*ד"רפוקסגליהמלונאות ותיירותתיירות הפנאי והנופש ודפוסי הצריכה של תיירים, שיווק וניהול שירותים, שיווק מלונאות ותיירות, תפיסות סיכון
פרופ'פוריהיניבמלונאות ותיירותתיירות באתרי מורשת, חקר שווקים בתיירות, החוויה התיירותית עבור אוכלוסיות מיוחדות

פרופ' אמריטוס

פליסקיןיוסףניהול מערכות בריאותניהול ממוקד במוסדות בריאות, ניתוחי עלות-יעילות, הערכת טכנולוגיה, קבלת החלטות
ד"רפרידמןענב
מנהל עסקיםהתנהגות צרכנית בהתמקדות על האפקט של פרסומות פוגעניות כלפי פלחי שוק, קבלת החלטות בנוגע להעדפת ובחירת מותג, שיווק מגדרי ושיווק חברתי

פרופ' אמריטוס

פרנקלדוד א.מנהל עסקיםדיני עבודה, משפט ציבורי, משפט רפואי
פרופ' בדימוסצ'רניחובסקידבניהול מערכות בריאותמימון וארגון מערכות בריאות, ביזור מערכות בריאות,Social Health Insurance
פרופ'קידר-לויחייםניהולבועות בשווקים פיננסיים, תמחור מניות, אנומליות בשוק ההון, השפעות דמוגרפיות על שווי מניות, נזילות ומסחר בשווקים הפיננסיים, תמחור נכסים יזמות טכנולוגית
ד"רקלעג'י תהילהמנהל ומדיניות ציבוריתמנהל ציבורי ושלטון מקומי, מדיניות חברתית, תכנון ומדיניות בהשכלה גבוהה, ניהול בין תרבותי, תהליכי אקדמיזציה ותעסוקה בחברות שמרניות, איכות השרות במגזר הציבורי
פרופ'קלץפיירMBA במנהיגות חברתיתאתיקה בעסקים, מחויבות חברתית, אסטרטגיות של קרנות, מנהיגות חברתית
*ד"ררוביןאופירמנהל ומדיניות ציבוריתמדיניות אנרגיה ואיכות סביבה, אימוץ טכנולוגיות של אנרגיות מתחדשות, כלכלה חקלאית וניהול משאבי טבע
פרופ'רוזנבויםמוסיניהולשוק ההון, מימון התנהגותי, הערכת שווי פרויקטים, פיתוח כלכלי, תמריצים כלכליים למשיכת חברות
*ד"ר

רוזנטל

ענת ניהול מערכות בריאות
אנתרופולוגיה רפואית, מתן שירותי בריאות בסביבות דלות משאבים בעולם המתפתח, אספקת שירותי בריאות בתנאי מיעוט משאבים, מדיניות בריאות לאומית ובינלאומית, בריאות וזכויות אדם והגירה שאינה מתועדת
ד"ר בדימוסרוזנפלדאהרןניהולממשל תאגידי, מיזוגים ורכישות, שינויי שליטה בחברות, גיוס הון, שיווק, חדשנות, הי-טק ואקזיטים, פיתוח מוצרים חדשים, אסטרטגיה שיווקית, אסטרטגיה עסקית 
*ד"ררוזנצוויגסתוניהולחדשנות, ניהול תהליכי חדשנות, ניהול טכנולוגיה וידע, מדיניות וחדשנות, התנהגות חברות וצרכנים, אסטרטגיה עסקית ושיווקית
פרופ' אמריטוסרייכלאריהמלונאות ותיירותשיווק שירותים (כולל שיווק והתנהגות צרכנים בתיירות ומלונאות), מלונאות ותיירות, אסטרטגיות בניהול, אתיקה עסקית
*ד"ררימרהילהניהולפסיכולוגיה של צרכנים: כיצד תרבות מעצבת תהליכים פסיכולוגיים המעורבים בהשפעה של רגשות על זיכרון, שיפוט, עמדות, קבלת החלטות והתנהגות
*ד"רשורעמוסמנהל עסקים
התנהגות ארגונית, השפעה חברתית והיחס שבין הפרט לבין הארגון, הבדלי מגדר והשפעת תחרות על אינדיבידואלים ועל קבוצות
פרופ' בדימוסשורץדפנהמנהל עסקיםיזמות, סטרטאפים, קידום חדשנות, חדשנות פנים ארגונית, אקוסיסטם של חדשנות, עסקים בינוניים וקטנים, פיתוח כלכלי-עסקי, ופיתוח כלכלי אזורי ומקומי.
ד"רשושיתומרמנהל עסקיםתחומי מחקר בעברית: ניהול סיכונים פיננסיים, תרחישי קיצון, אי-וודאות, אקטואריה, התפלגויות הפסד, סיכונים מערכתיים, מימון
*ד"רשניאמירמלונאות ותיירותאתיקה בענפי התיירות והאירוח, איכות החיים של מקומיים ביעדי תיירות, סוגיות עכשוויות בשיווק תיירות
*ד"רשפיראדניאלמנהל עסקיםמערכות מורכבות בשיווק ,רשתות חברתיות, מופעים של התנהגויות קולקטיביות, אימוץ של מוצרים חדשים, מודלים מתמטיים בשיווק