רישום למסלול השלמת תיזה

תנאי סף לרישום*

 • תואר שני של אוניברסיטת בן-גוריון בנגב או ממוסד אקדמי מוכר אחר.
 • ממוצע ציוני קורסים במסגרת תואר שני מעל 85.
 • הסכמה של חבר/ת סגל (בדרגת מרצה בכיר/ה לפחות) מהפקולטה לניהול להנחיה**.

(*) מודגש כי תנאים אלה הינם תנאי סף לרישום, ואינם מבטיחים קבלה למסלול. החלטת הקבלה תיקבע על ידי ועדת תלמידי מחקר על פי כלל נתוני המועמד.

(**) באתר הפקולטה מופיעה רשימה של סגל החוקרים בפקולטה לניהול לצורך בדיקת אפשרות הנחיה. לפני פניה לחברי סגל לבחינת אפשרות הנחיה יש לעיין בדפי האינטרנט של החוקרים על מנת לוודא את ההתאמה בין תחומי המחקר שלהם למחקר אותו מתכוון המועמד לבצע.  

מועדי הגשת מועמדות

דיון בהגשת מועמדויות למסלול השלמת תיזה יתקיימו לפני סמסטר סתיו ולפני סמסטר אביב.

 • לתחילת לימודים בסמסטר סתיו יש להגיש את בקשת המועמדות עד לתאריך 20/8.
 • לתחילת לימודים בסמסטר אביב יש להגיש את בקשת המועמדות עד לתאריך 20/1.

רשימת מסמכים להגשה עם בקשת המועמדות

 • גיליון ציונים של תואר ראשון + אישור מוסד הלימודים על מיקום יחסי בקרב המסיימים באותו תואר (מדרג).
 • גיליון ציונים של תואר שני + אישור מוסד הלימודים על מיקום יחסי בקרב המסיימים באותו תואר (מדרג).
 • קורות חיים מעודכנים.
 • רשימת ממליצים ופרטי ההתקשרות עימם.
 • הצהרת כוונות (Statement of Purpose) – שתיכתב באנגלית ותכלול: התייחסות למוטיבציה ללימודי הדוקטורט; יעדים שהמועמד/ת שואפ/ת להשיג בטווח הארוך במישור המקצועי, באיזה תחום מבקש להתמחות? הצגת דוגמא לשאלה מחקרית שמעניינת את המועמד בתחום שציין (כדוגמא שאינה מחייבת להמשך המחקר),  סקירה תמציתית של מה שנכתב בספרות עד כה בעניין, מדוע יש להמשיך לחקור, ומה לדעת המועמד/ת צריכה להיות גישת המחקר הכללית. (סה"כ 400-800 מילים)

ניתן לצרף מסמכי​ם רלבנטיים נוספים שיכולים להצביע על איכויות אקדמיות ומחקריות.

אופן הגשת מועמדות

ניתן להירשם דרך האינטרנט באתר מידע למועמדים לתואר שני, לחיצה על "הרשמה לתואר שני". לחיצה על "תואר המבוקש – לא לתואר", בפקולטה לניהול ולשלוח את המסמכים המקוריים בדואר, כולל קורות חיים עם שם מנחה פוטנציאלי לעבודת המחקר. כתובת האתר:  http://in.bgu.ac.il/welcome/Pages/Rishum/harshama-MA.aspx

​דרישות המסלול

קורסים

 • 2 קורסים מתודולוגיים (ללא נקודות זכות), הקורס "חקר שווקים" והקורס "שיטות מחקר במדעי ההתנהגות". נדרש לעבור קורסים אלה בציון של לפחות 85 בכל אחד מהם.
 • המנחה רשאי לדרוש השלמת קורסים נוספים. (במהלך הדוקטורט יידרשו קורסי ליבה נוספים בהתאם לרקע האקדמי של המועמד ובהתאם לכיווני המחקר).
 • ההרשמה לקורסים תתבצע באופן עצמאי. הנחיות תפורסמנה סמוך למועדי ההרשמה. חובה לבצע הרשמה לכל סמסטר עד לסיום עבודת המחקר והגשתה לשיפוט.

הצעת מחקר

 • לאחר מילוי דרישת הקורסים המתודולוגיים- ניתן להתחיל בגיבוש הצעת מחקר והגשתה לשיפוט בהתאם לכללי הכתיבה שמתפרסמים ב"שנתון הפקולטה" ובאישור המנחה. ההצעה תוגש לא יאוחר מתום 3 סמסטרים מתחילת הלימודים.
 • הצעת המחקר תועבר לשיפוט של קורא נוסף ולאחר מכן תועבר לאישור סופי של יו"ר ועדת תלמידי מחקר.
 • מזכירות הפקולטה תמסור הודעה בכתב על אישור הצעת המחקר, על ביצוע שינוי הסטאטוס ל"כתיבת עבודת מחקר" ועל הרשות להמשיך במחקר.
 • במידה ולא תוגש הצעת מחקר במועד שנקבע לעיל, יידרש התלמיד להגיש דו"ח התקדמות ולצרף את התייחסות המנחה. ועדת תלמידי מחקר רשאית לשקול הפסקת לימודים בהתאם לנסיבות. 

סיום עבודת המחקר

 • ככלל, עבודת המחקר וגיבושה לתזה בהיקף של מאסטר אמורה להסתיים תוך שנה ממועד אישור הצעת המחקר.
 • עם הגשת התזה, תמונה ועדת שופטים לקריאתה והערכתה.
 • לאחר שיסתיים תהליך השיפוט של התזה, תתקיים בחינת גמר.
 • במידה וסיים התלמיד את תהליך השיפוט ובחינת הגמר בהצלחה, יהיה רשאי להגיש מועמדות ללימודי דוקטורט.
 • מודגש בזאת כי הקבלה לדוקטורט איננה אוטומטית והיא כפופה לתנאי הקבלה של ועדת תלמידי מחקר בפקולטה ובי"ס קרייטמן לתלמידי מחקר.

מידע חיוני נוסף

לפרטים נוספים ניתן לפנות לגב' ריקי גרשון בדואר אלקטרוני: SoMDep@som.bgu.ac.il  
או בטלפון 08-6472250/190.