​​​

תמיכה בתלמידי מחקר – מלגות והשתלמויות (עדכון אחרון יוני 2020)

מלגות

 1. הפקולטה לניהול תעניק בכל שנה מלגות לתלמידי דוקטורט, לתלמידי מאסטר במסלול המחקרי ולמועמדים להשתלמות פוסט-דוקטורט שיימצאו מתאימים.
 2. בנוסף, יוגשו מועמדים מטעם הפקולטה למלגות בי"ס קרייטמן לדוקטורט . מידע על מלגות קרייטמן באתר הבא: http://in.bgu.ac.il/kreitman_school/Pages/scholar_prizes.aspx
 3. קבלת מלגה מותנית בהתחייבות התלמיד להקדשת זמן מלא ללימודים ומחקר (תלמיד פנימי).
 4. מספר המלגות שיוענקו בכל שנה מותנה בשיקולים תקציביים. המלגאים שייבחרו בכל שנה מבין המועמדים שפנו, ייבחרו  על בסיס קריטריונים של מצוינות אקדמית .
 5.  המלגות לתלמידי דוקטורט ומאסטר יינתנו על בסיס שנתי ויחודשו משנה לשנה בהתאם להתקדמות התלמיד בלימודיו. התלמיד/ה והמנחה יידרשו להגיש בתום כל שנה דו"ח מסכם לצורך אישור המשך המלגה. וועדת תלמידי מחקר תקיים דיון בדו"חות ההתקדמות ותמליץ  לגבי האישור. 
 6. היקף המלגה הוא בין 8 מנות (מלגות פקולטה) ל-12 מנות (מלגות בי"ס קרייטמן). המנחה יכול להגדיל את היקף המלגה באמצעות תקציבי המחקר שלו ובהתאם לכללים המתפרסמים במזכירות האקדמית http://in.bgu.ac.il/acadsec/DocLib/Pages/scholar/v2 -כללי_מלגות-_נוסח_מעודכן_לינואר_2015.pdf
 1. שווי מנת מלגה – 462 ₪ . 
 2. כללי המלגות בכל הנוגע לעבודה נוספת הם בהתאם לכללי האוניברסיטה 
 3. המלגאים יידרשו להשתתף בסמינרים ופעילות הפקולטה.

הגשת מועמדות למלגה

 1. המועמדים יתבקשו להגיש קורות חיים, גיליון ציונים, מכתבי המלצה ותכנית עבודה ראשונית (statement of purpose). תכנית העבודה הראשונית תכלול את נושא המחקר, תרומתו הצפויה, שאלת המחקר והמתודולוגיה, בעמוד עד שניים.
 2. מועד ההגשה הסופי יהיה בחודש יוני.  במהלך חודש יולי יימסרו הודעות לכל המועמדים.

תמיכה בכנסים

 1. קיימת בפקולטה קרן לתלמידי מחקר המיועדת לתמיכה בכנסים ובסדנאות על בסיס תחרותי. ניתן להגיש בקשות.
 2. הסיוע יינתן להשתתפות בכנסים אקדמיים איכותיים בלבד בהם יציג  הסטודנט מאמר המבוסס על המחקר שלו.
 3. יוענק סיוע חד-פעמי לדוקטורנט המבקש לצאת לכנס בו יציג את מחקרו במהלך לימודי הדוקטורט ובמסגרת השנים התקניות. במקרים חריגים בלבד, כאשר הדוקטורנט מבקש לצאת לכנס נוסף אליו הוזמן להציג מאמר אחר המבוסס על מחקרו, תישקל האפשרות להעניק סיוע פעם נוספת תוך התייחסות לאיכות הכנס, ולהתקדמות עבודתו בזמן שחלף מהכנס בו השתתף.
 4. לתלמידי תואר שני ובמסלול השלמת תזה לקראת דוקטורט (610) – יוענק סיוע חד-פעמי להשתתפות בכנסים (בקריטריונים זהים לתלמידי הדוקטורט).
 5. היקף הסיוע – מחצית העלות ולא יותר מ-1000 דולר על בסיס תחרותי ובהתאם למשאבים הקיימים.
 6. מידע בנוגע למקורות תמיכה נוספים באוניברסיטה ניתן למצוא בקישורים הבאים: http://in.bgu.ac.il/acadsec/Pages/study_fund.aspx - קרן השתלמות מרכזית למלגאים

  http://in.bgu.ac.il/hr/Documents/doctoral-info.pdf - קרן קשרי מדע בינלאומיים

​תמיכה בסדנאות לימוד ומחקר

יוענק סיוע במימון סדנאות מתודולוגיות לדוקטורנטים, או לתלמידים במסלול השלמת תזה לקראת דוקטורט (610), במידה ורלבנטיות לתחום המחקר. יש לצרף התייחסות מנחה. היקף הסיוע של הפקולטה לא יעלה על 2/3 מעלות הסדנא.

נוהל טיפול בבקשה להשתתפות  בכנס / סדנא

 1. בקשת הסיוע תכלול את פרטי הכנס, המאמר המוצג ומכתב המלצה מהמנחה
 2. הבקשה תועבר לוועדת תלמידי מחקר שתיבחן את איכות ההצעות ותמליץ על מימון הנסיעות על בסיס תחרותי ובכפוף למשאבים הקיימים.

תמיכה בהשתלמות פוסט-דוקטורט 

הפקולטה מעודדת את תלמידי הדוקטורט שסיימו את לימודיהם בפקולטה להשתלם באוניברסיטאות מובילות בחו"ל במסגרת  פוסט-דוקטורט. בכפוף לשיקולים תקציביים יוענק סיוע חד-פעמי לדוקטורנטים של הפקולטה שיתקבלו להשתלמות כזו בחו"ל.

​