​​​​​​​thought-catalog-sCKtNbIKOuQ-unsplash.jpg

הוראה היא מקצוע מתעתע שבו כל יעד שמשיגים הוא רק עצירת ביניים להמשך ההתפתחות והלמידה. בשונה ממקצועות שבהם מפתחים מומחיות במיומנות קבועה, הניסיון ללמד מחייב התאמה מתמדת לתנאים משתנים. בהתאם לזה גם פונטציאל הלמידה אינו מתמצה בהצלחה שמשיגים בקורס מסוים או אפילו בכמה קורסים. יכולת ההוראה יכולה להשתכלל מתוך הניסיון המצטבר אך חשוב להמשיך ולעדכן אותה גם לאור ידע שמצטבר בתחום ורעיונות של אחרים כדי להמשיך ולשפר את הזדמנויות הלמידה שאנחנו מעניקים לתלמידים שלנו.​

תכנון קורס בפורמט מקוון 

תכנון שיעור 

תבנית סילבוס

הוראה עם לוח בפורמט מקוון
איך מחליפים את הלוח.pdf