​​​​​​​thought-catalog-sCKtNbIKOuQ-unsplash.jpg

הוראה היא מקצוע מתעתע שבו כל יעד שמשיגים הוא רק עצירת ביניים להמשך ההתפתחות והלמידה. בשונה ממקצועות שבהם מפתחים מומחיות במיומנות קבועה, הניסיון ללמד מחייב התאמה מתמדת לתנאים משתנים. בהתאם לזה גם פונטציאל הלמידה אינו מתמצה בהצלחה שמשיגים בקורס מסוים או אפילו בכמה קורסים. יכולת ההוראה יכולה להשתכלל מתוך הניסיון המצטבר אך חשוב להמשיך ולעדכן אותה גם לאור ידע שמצטבר בתחום ורעיונות של אחרים כדי להמשיך ולשפר את הזדמנויות הלמידה שאנחנו מעניקים לתלמידים שלנו.​

הוראת קורסי תוכן באנגלית - מחשבות ותובנות 
Positive feedback.pdf

תכנון קורס בפורמט מקוון 

תכנון שיעור 

תבנית סילבוס

הוראה עם לוח בפורמט מקוון
איך מחליפים את הלוח.pdf