​​markus-winkler-9XfSFjcwGh0-unsplash.jpg

האוניברסיטה מסייעת לסטודנטים בהנגשת חומר קריאה הנדרש להם במסגרת הלימודים והמחקר. חומר הקריאה מוגן לא פעם בזכויות יוצרים, אך בהתאם להוראות חוק זכויות יוצרים התשס"ח -2007 מותר בשימוש הוגן, לצרכ​​י לימוד ע​צמי, מחקר, ביקורת, סקירה, דיווח עיתונאי, הבאת מובאות, או הור אה ובחינה על ידי מוסד חינוך. החוק אינו מגדיר את הנסיבות שבהן שימוש נחשב "הוגן", ואף אינו מגדיר את היקף השימוש המותר. לכן, בעניין זה, המוסדות להשכלה גבוהה גיבשו קריטריונים אופרטיביים ליישום החוק והאוניברסיטה מאמצת את העקרונות שנקבעו בפורום בין-אוניברסיטאי לגבי טיפול בחומרי קריאה הנדרשים לצורכי הוראה.​​​​


 נוהל שימוש הוגן ביצירות מוגנות לצרכי הוראה ומחקר​​​​​​​