• ​​
  • מסמכי תכנון, טכנולוגיות מידע ומחקר ארגוני

    ניתוח תהליכים ומערכות תומכי הוראה ופיתוח אקדמי, מתן המלצות לשיפורם וסיוע בהטמעת השינויים.


  • שיפו​​ר ההוראה 

    הכשרה וייעוץ בתחום ההוראה, מדידת איכות ההוראה.