​​​​​​​​​​​​photo-1557426272-fc759fdf7a8d.jpg

למידה שיתופית היא צורת למידה שבה הסטודנטים פועלים יחד להשגת מטרה משותפת. ארגון הסטודנטים לעבודה שיתופית יכול לקדם בתנאים מסוימים את ההבנה, את המעורבות, המוטיבציה והקשר בין הסטודנטים בכיתה. חשוב להקפיד על בניית משימות שמבוססות על מטרה משותפת לכלל הקבוצה אבל לשמר גם ממד של אחריות אישית של כל משתתף בתהליך (למשל על ידי חלוקת תפקידים).

ניתן לעצב משימות קבוצתיות עם רמות שונות  של שיתוף פעולה:

Sharing- הלומדים משתפים זה את זה ב​תוצרים שכל אחד הכין לבד, ומצרפים את הדברים יחד.

Cooperating- תהליך למידה שמתבסס על חלוקת עבודה ברורה בין חברי הקבוצה שרק החיבור בין התוצרים שכל אחד מפיק יוצר את התמונה השלמה.

Collaboration- עבודה שיתופית, דינמית ומלאה בין כל חברי הקבוצה לצורך בניית תוצר משותף.

ככל ששיתוף הפעולה הוא רחב יותר, תהליך הבניית הידע הוא יסודי ועמוק יותר.​​

כלים ללמידה שיתופית

הצג הכל
הסתר הכל

​​