​​​​​​​​​​​​​​​​​​החל משנת הלימודים תשע"ט סטודנטים הלומדים לתואר ראשון זכאים ל-2 נקודות זכות עבור פעילות חברתית וקהילתית במהלך שנת הלימודים.

נוהל פעילות התנדבותית חברתית וקהילתית

1. פעילות חברתית וקהילתית בארגון המפעיל פעילות התנדבותית בנגב של 40 שעות לפחות בשנת לימודים אקדמית. לא ניתן לקבל כל הטבה אחרת עבור פעילות זו.

2. הסטודנט יפנה באופן עצמאי לאחד הגופים או הארגונים שיפורסמו ברשימה על ידי דיקן הסטודנטים מידי שנה.

3. לאחר ביצוע פעילות התנדבותית חברתית וקהילתית בהתאם למקובל בגוף או בארגון, יקבל הסטודנט אישור על ביצוע הפעילות מהגוף או הארגון בו הוא התנדב. האישור חייב לפרט את מספר שעות ההתנדבות.

4. את הטפסים יש להגיש לדיקנאט הסטודנטים, מדור סיוע כלכלי בדוא"ל dknakaz@bgu.ac.il .
למגישים בסמסטר א' - תאריך אחרון להגשה: 20/1/2023. למגישים בסמסטר ב' - עד לתאריך 31/7/2023.
באם הסטודנט עומד בתנאי הסף, הבקשה תועבר לאישור הפקולטה בה לומד הסטודנט. הציון בקורס זה יהיה "עובר".

5. הזכות לזיכוי של 2 נק"ז תהיה עבור פעילות אחת בלבד במהלך הלימודים לתואר ראשון (בעבור שירות מילואים או בעבור פעילות התנדבותית חברתית וקהילתית)

6. בגין 2 נק"ז אלה יחוייב שכר הלימוד של הסטודנט.

7. הקורס הייעודי יהיה במסגרת לימודי בחירה כלליים וזאת בהתאם להיקפם בכל מחלקה ובכל פקולטה. אם במחלקה מסוימת, הקורס הייעודי יחליף קורס אחר, ניתן יהיה לבצע את ההמרה אך ורק בהתאם לטבלה בנספח א' לנוהל זה.

8. ניתן לקבל זיכוי במהלך השנה האקדמית בה בוצעה פעילות חברתית וקהילתית כמוגדר בנוהל זה, או לכל המאוחר בסמסטר העוקב. על הסטודנט חלה החובה לטפל בכל הנדרש בפרק הזמן המוגדר.

9. לאחר ביצוע הבקשה במערכת מנהל תלמידים, לא ניתן יהיה לשנותה.

10. אם הסטודנט למד קורס במסגרת לימודי בחירה כלליים (או קורס בהתאם לנספח א') והחליט להמירו בקורס הייעודי, קורס שלמד יירשם כ"קורס לא לשקלול" בנספח לגיליון הציונים. ​

11. להנחיות לגבי הכרה בשירות מילואים ל 2 נק"ז ניתן להיכנס לאתר האגודה הסטודנטיאלית​. ​

טופס פעילות התנדבותית
טופס בקשה להכרה בנק"ז בגין שירות מילואים/פעילות חברתית

רשימת הארגונים המאושרים להתנדבות לשנת תשפ"ג


​​

​הנחיות לארגון המבקש להיות מוכר כארגון להתנדבות​

על מנת להיות מוכר כארגון מוכר להתנדבות חברתית יש למלא את הבקשה מטה ולהגישה לוועדה בראשותו של דיקן הסטודנטים עד לתאריך 26/8/2022.

אישור/אי אישור הארגון יתקבל כחודש וחצי לאחר הגשת הבקשה.​

הגשת מ​​ועמדות לארגונים לפעילות חברתית התנדבותית - כולל כתב התחייבות (נספח 1) ואישור ביטוח (נספח 2)(יש לשמור את הממסמך במחשב לפני פתיחתו - קליק ימני על הקישור ובחירת שמירה בשם...)

את טופ​ס הגשת המועמדות לארגונים יש לשלוח לדוא"ל dknakaz@bgu.ac.il​​נספח: חוק עידוד מעורבות סטודנטים בפעילות חברתית וקהילתית, תשע"ח-2018​​