​​ לוגו מרכז תמיכה

סטודנטים המתקשים בלימודים מסיבה לא ברורה וסטודנטים שאובחנו בעבר עם לקויות למידה, מוזמנים לפנות לוועדה האוניברסיטאית ללקויי למידה ולקבל סיוע וייעוץ לימודי.

גם מי שטרם התקבלו ללימודים וזקוקים להתאמות במבחן הפסיכומטרי מוזמנים לפנות ולקבל ייעוץ ומידע בנושא. 

פוסטר המכון לאבחון תפקודי למידה 

תהליך האבחון​​​ וההכרה בלקויות למידה

האבחון כרוך בתשלום ומחירו 1,450 ₪.

מצ"ב קישור לתהליך​ ביצוע אבחון מת"ל באוניברסיטת בן-גוריון בנגב

סטודנטים שעברו אבחון מת"ל בעבר יצרפו את האבחון לטופס הפנייה להכרה בלקות למידה, כולל אבחונים קודמים, לעיונה ולהחלטתה של הוועדה האוניברסיטאית ללקויי למידה. הוועדה שומרת לעצמה את הזכות גם במקרים אלה, לדרוש מסמכים נוספים ו/אבחון נוסף. 

את טופס הפנייה והאבחון מת"ל, יש לשלוח כקובץ pdf אחד מכווץ לדוא"ל ל-supportcenter@bgu.ac.il.
לא יתקבלו מסמכים בפורמט אחר. 

רצ"בשאלון פנייה להכרה בלקות למידה

הנחיות אלה הן בתוקף עד להתקנת התקנות והפעלת החוק החדש בנושא לקויות למידה.

טופסי הפנייה והאבחונים מועברים אל הוועדה האוניברסיטאית לטיפול בלקויות למידה, לדיון ולהחלטה על ההתאמות הרלוונטיות.

החלטת הוועדה תשלח לסטודנט.ית באמצעות תיבת הדוא"ל האוניברסיטאית. ההחלטות על ההתאמות יועברו למדור בחינות .


הליך האבחון וההכרה בלקויות למידה נמשך לפחות חודשיים. לכן, כדי לקבל התאמות לבחינות סוף סמסטר, רצוי להתחיל את תהליך ההכרה בראשית שנת הלימודים או בראשית הסמסטר השני. 

סטודנטים שהוכרו כלקויי למידה, יצורפו למרכז התמיכה ויהיו זכאים לשירותי המרכז כמצוין באתר הדיקנאט


ערעורים​

סטודנטים שבקשתם לקבל התאמו נדחתה, זכאים לערער על החלטות הוועדה.
לשם כך, יש למלא טופס פנייה לו​ועדת ערעורים, אשר יידון בוועדת הערעורים המתכנסת מס' פעמים בכל סמסטר.
את הפנייה יש לשלוח לדוא"ל-supportcenter@bgu.ac.il.

ניתן לערער פעם אחת בלבד. החלטת הוועדה הינה סופית.
הגשת בקשה לערעור, כרוכה בעלות של 100 ₪, אשר יוחזרו לסטודנט אם הערעור יתקבל.