image002_1338431719.jpg

סטודנטים אשר המשרתים במילואים זכאים למגוון הטבות כגון: שיעורי עזר, מרתונים, קורס קיץ חינם וכו', בהתאם לנוהל מילואים, מצ"ב.

לבירורים בנוגע לזכאויות בין שירות מילואים, יש לפנות למשרד מילואים של האגודה הסטודנטיאלית.

 להורדת טופס בקשה לוולת"ם |  קישור לאתר קבלת תשובה/החלטה מולת"מ 

משרד המילואים, האגודה הסטודניטאלית​​​

מנהלת משרד מילואים - בת חן מזרחי 054-2321306 

​נוי נחום - רכזת מילואים - טבע, בריאות רוח וחברה   teva_mil@aguda.bgu.ac.il                    

שירלי פלור - רכזת מילואים - הנדסה, ניהול ומכינות  eng_mil@aguda.bgu.ac.il 

טלפון משרד מילואים - 054-6785897 זמינות גם בווטסאפ בהתאם לשעות הקבלה.

המשרד ממוקם בבית הסטודנט בקומת כניסה (ליד "כפיות").

 

להלן שמות נציגי חברי הפקולטות אשר ניתן לפנות בעת קשיים/הבהרות כתוצאה משירות מילואים
שלא נפתרו במסגרת המחלקה:

הפקולטה למדעי ההנדסה - פרופ' מרק לסט: mlast@bgu.ac.il 

הפקולטה למדעי הרוח והחברה - פרופ' תומר בלומקין: tomerblu@bgu.ac.il 

הפקולטה למדעי הבריאות - פרופ' אייל שיינר: sheiner@bgu.ac.il

הפקולטה למדעי הטבע - פרופ' עפר יפרח: ofery@bgu.ac.il 

הפקולטה לניהול ע"ש גילפורד גלייזר - ד"ר דניאל שפירא: shapirad@bgu.ac.il

קמפוס אילת - גב' רונית כהן: ronitco@bgu.ac.il 

​​​

התאמות לסטודנטים המשרתים במילואים
בעקבות
החלטת המל"ג והתיקון לחוק זכויות הסטודנט בתוקף החל משנת הלימודים תשע"ג