​​​​סטודנטים יקרים,

אנא קראו בעיון את ההנחיות

1.       מי זכאים לקבל מלגה

✔ המלגות מחולקות על בסיס כלכלי בעיקר, ומיועדות לכיסוי שכר הלימוד לסטודנטים אשר לומדים באוניברסיטת בן- גוריון בנגב בלבד.

✔ המלגות ניתנות לסטודנטים הלומדים בשנות לימוד תקניות בהתאם לכל פקולטה.

✔ ללומדים לתעודת הוראה בפקולטות למדעי הטבע, הרוח והחברה בשנה הרביעית ברצף.

✔ הלומדים חצי מערכת ומעלה בכל סמסטר.

2.       התנאי לקבלת מלגה
פעילות חברתית- כל סטודנט אשר קיבל מלגה חייב בפעילות חברתית בקהילה, למעט סטודנטים של המחלקה למעורבות חברתית.

✔ התחלת הפעילות בסמסטר א'. עם קבלת הודעה זו יש לגלוש באתר האינטרנט ב"פעילות חברתית תמורת מלגה" ולבחור מקום פעילות מאושר. כמו כן יש להדפיס את הטפסים הנלווים. יש להשיב לנו את ההפניה ממקום ההתנדבות עד-28/2/2021, הרשימה מתעדכנת כל שנה. ייתכן ומקומות שיהיו ברשימה בשנים קודמות יוחלפו במקומות חדשים.

✔ השתתפות בפעילות רווחה אשר אינה מוכרת על ידנו מותנית באישור מראש של דיקן הסטודנטים. ביצוע פעילות ללא קבלת אישור מראש לא תוכר!

✔ סיום הפעילות: יש להציג אישור על סיום הפעילות עד ה 1/7/2021
✔ השתתפות בפר"ח באוניברסיטה מוכרת כפעילות חברתית תמורת המלגה ואין צורך להביא אישור. פר"ח במקומות אחרים צריכים להביא אישור על התחלת הפעילות וסיומה כמו שאר הארגונים.

3.       אופן הענקת המלגה
המלגות מוענקות במספר אופנים:

✔ בזיכוי דרך מדור שכר לימוד (ראה פירוט סעיף 5).

✔ בהמחאה אישית באמצעות דיקנאט הסטודנטים.

✔ המחאה אישית בטקס הענקת מלגות.

על אופן הענקת המלגות תקבלו הודעה נפרדת. כל עוד לא קיבלתם הודעה על אופן הענקת המלגה, תזוכו במלגה במדור שכר לימוד כפי המפורט בסעיף 5. החלטה על אופן הענקת המלגה נעשית על פי שיקולי המשרד.

4.       "תודות לתורמים"
המלגות נתרמות על ידי תורמים פרטיים ומוסדות ציבוריים בארץ ומחוצה לה. כל סטודנט משובץ על ידנו לקרן. אנו נודיע למי שובצתם ונבקשכם לבצע בדרך כלל את אחת או יותר מהפעולות הבאות:

✔ לכתוב מכתב תודה בעברית או באנגלית.

✔ להשתתף בטקס הענקת מלגות.

✔ להיפגש עם התורם אישית.

✔ להיענות לכל פניה מטעם האוניברסיטה בנושא הסיוע.

לידיעתכם: חובה לבצע את המטלות הנ"ל. אי ביצוע מטלה מהווה ויתור על המלגה.
דוגמה למכתב תודה לתורם (נוסח א)
דוגמה למכתב תודה לתורם (נוסח ב)

5.       זיכוי דרך מדור חשבונות סטודנטים

✔ גובה המלגה על פי המפורט בהודעת הזכאות הינו עבור שנת הלימודים הנוכחית. הלומדים מערכת חלקית בסמסטר (ולא פחות מחצי מערכת) יקבלו מלגה יחסית למערכת השעות.

✔ הזיכוי במלגה ינוכה משכר הלימוד.אי הצגת אישור על עמידה בתנאי כמפורט בסעיף 2 (ביצוע פעילות חברתית), יגרום לביטול רטרואקטיבי של המלגה.

✔ סטודנט אשר יזוכה דרך מדור חשבונות סטודנטים ובמקביל יקבל המחאה אישית מתורם אשר האוניברסיטה הפנתה אליו- תקוזז המלגה במדור חשבונות סטודנטים.

6.       ביטול המלגה או קיזוזה

✔ סטודנט אשר הפסיק לימודיו במהלך הסמסטר- תבוטל המלגה לאותו סמסטר.

✔ סטודנט אשר יתברר ששכר הלימוד שלו ממומן על ידי גורם כלשהו- תבוטל המלגה.

✔ סטודנט אשר לא דיווח על מלגה אשר קיבל מגוף חיצוני לאוניברסיטה- כולל מלגה מקרן גרוס, נקזז או נבטל את מלגת האוניברסיטה, על פי החלטה לגופו של עניין. סטודנט אשר ידווח- נקזז המלגה שמעבר לסך כולל של 15,000 ₪.

✔ שינויים במצב האישי והכלכלי של הסטודנט יגרמו לשינויים בגובה המלגה (תתכן גם הגדלת המלגה).

✔ מסירת פרטים כוזבים, או אי עדכון פרטים בטופס הבקשה לסיוע- יגרמו לביטול המלגה, לשלילת הזכות להגיש בקשות נוספות ולהעמדה לדין משמעתי, הכל בהתאם למקרה.

7.       חשוב- הנכם מתבקשים לעדכן אותנו בכתב על כל שינוי כלכלי במצבכם בפרט ועל כל מלגה אשר תקבלו מגורם מחוץ לאוניברסיטה.

 

נ.ב.

אנו מבקשים להפנות תשומת לבכם להלוואות בתנאים נוחים ביותר.
תוכלו ללמוד בראש שקט ולהתחיל לפרוע ההלוואה לאחר שתסיימו ללמוד וב- 24 תשלומים!!!
פרטים וטפסים באתר האינטרנט, האתר שכדאי לכם מידי פעם לבקר בו.

 

שעות הקבלה שלנו: 13:30-10:00 בימים א'-ה', בחדר 253 בבית הסטודנט

 

בכבוד רב,

דליה מימון
ממונה על הסיוע הכלכלי