$$News and Reports$$

17 ינו' 2018
החל משנת הלימודים תשע"ח מיושמת החלטת הנהלת האוניברסיטה שהתקבלה על רקע ההיערכות של אוניברסיטת בן-גוריון בנגב למעבר יחידות צה"ל דרומה ועל מנת להדק את הקשר עם צה"ל ומשרד הביטחון: משרתים בשירות חובה או קבע שיחלו את לימודיהם לתואר שני במסלול מחקרי החל משנה"ל תשע"ח, ייהנו ממלגת שכר לימוד מלאה באוניברסיטת בן-גוריון בנגב. 

המלגה תוענק למשרתים בשירות חובה שילמדו לתואר שני במסלול מחקרי וכן למשרתים בשירות קבע שילמדו לתואר שני במסלול מחקרי אשר סיימו בהצלחה את לימודיהם באחת מהתכניות הבאות: תלפיות; פסגות; ארזים; חבצלות; ברקים.

תחומי הלימוד שיזכו את המשרתים במלגה הם לימודי תואר שני במסלול מחקרי במסגרת הפקולטה למדעי ההנדסה, הפקולטה למדעי הטבע ובמחלקה ללימודי המזרח התיכון בפקולטה למדעי הרוח והחברה

״אוניברסיטת בן-גוריון בנגב מהווה גורם מרכזי במהלך מעבר יחידות העילית של צה"ל לנגב. תלמידי מחקר בתחומי היי-טק מגוונים יתרמו למחקר פורץ דרך הנערך באוניברסיטה ולאקו-סיסטם שנוצר בפארק התעשיות המתקדמות כתוצאה משיתוף הפעולה עם החברות הרב לאומיות המאכלסות אותו". מעבר יחידות צה''ל דרומה

יצוין, כי הזכאות למלגת שכר לימוד תינתן לסטודנטים שיסיימו את לימודיהם בהצלחה במסלול מחקרי באוניברסיטת בן-גוריון בנגב.


​לפרטים נוספים ניתן לפנות לגב' רויטל זמיר - מנהלת המרכז ליעוץ וקבלה לאנשי צבא
בטל' 6472725 - 08 או בדוא"ל bgu4idf@bgu.ac.il