אוניברסיטת בן-גוריון בנגב מעניקה פרסי הצטיינות למועמדים חדשים בעלי נתוני קבלה גבוהים, שילמדו לקראת תואר ראשון באוניברסיטה.

​הפרס הינו עד לגובה שכר לימוד בסיסי מלא לכל היותר לשנה"ל הראשונה, לא כולל תשלומים נילווים.
 
על המועמד לשלם את המקדמה הראשונה על חשבון שכר הלימוד או את מלוא שכר הלימוד מראש, על פי בחירתו, בהתאם לנהלים לתשלום שכר הלימוד. יתרת הזכות הנובעת מהפרס תוחזר לחשבון הבנק של הסטודנט בסוף כל סמסטר.
 
להלן הקריטריונים לקבלת  הפרס למועמדים מצטיינים:
 
א. שנה"ל תש"פ תהיה שנת הלימודים הראשונה לתואר בוגר באוניברסיטת בן-גוריון בנגב.
ב. המועמד לא למד בעבר לימודים אקדמיים במוסד להשכלה גבוהה (כולל מכללות אקדמיות),
ג. בעל זכאות לתעודת בגרות ישראלית.
ד. עמידה בסף ציון הסכם (הציון המשוקלל בין ממוצע תעודת הבגרות והציון הפסיכומטרי הכללי רב תחומי).
ה. ציון בבחינה הפסיכומטרית 690 לפחות.
ו. על הסטודנט ללמוד מערכת לימודים בהיקף של 17 נק"ז לפחות בכל סמסטר ובסה"כ לא פחות מ - 36 נק"ז בשנה (במשך שני סמסטרים רצופים, לא כולל קורסי קיץ בתשלום) ולעמוד בהצלחה בכל הדרישות האקדמיות הנגזרות מלימודים אלו.
ז. מועמד הזכאי לפרס הכניסה, יקבל הודעה בכתב על זכאותו לפרס, לאחר קבלתו ללימודים באוניברסיטה.הודעה בכתב על אחוז גובה הפרס ישלח בתום תקופת הרישום המאוחר לקורסים.
ח. סטודנט הלומד במסלול מחלקה ראשית וחטיבה, הזכאות לפרס תיקבע על פי המחלקה הראשית.
ט. סטודנט הלומד במסלול דו מחלקתי, בשתי פקולטות שונות, הזכאות לפרס תקבע על פי הפקולטה בעלת הסף הגבוה ביותר.
 
להלן סיפי הזכאות לפרסים למועמדים מצטיינים:
 
ציון הסכם
760 הפקולטה למדעי הרוח והחברה
770  הפקולטה למדעי הטבע
770
הפקולטה למדעי ההנדסה
 820
​​
770
: הפקולטה למדעי הבריאות
א. בית הספר לרפואה
ב. סיעוד, רפואת חירום, ניהול מערכות בריאות ,רוקחות, פזיותרפיה
מדעי המעבדה הרפואית
760 הפקולטה לניהול
 
קריטריונים למימון שכר לימוד מלא:
1. סטודנט הנמנה על 20% מהמועמדים שקיבלו פרס כניסה במימון של 100% ועמד בהצלחה בלימודיו בציון ממוצע שנתי של 90 ומעלה בכל תכניות לימודיו יקבל מימון לשנת לימודים נוספת עד תום לימודי התואר הראשון במסגרת הזמן הנורמטיבי.
2. בעת קבלת המכתב על גובה הפרס, הסטודנט הנמנה על סעיף 1 יקבל על כך הודעה.
3. רציפות קבלת הפרס מותנית בכך שבכל שנה תיבחן מחדש עמידה בממוצע שנתי של 90 ומעלה ללא סמסטר קיץ.
 
פרס הוקרה
 
האוניברסיטה, על פי שיקול דעתה, תקצה פרסי הוקרה מיוחדים למועמדים מצטיינים בעלי נתונים גבוהים בתעודת הבגרות ובבחינה הפסיכומטרית, שלא זכו בפרס הצטיינות.