אוניברסיטת בן-גוריון בנגב מעניקה פרסי הצטיינות למועמדים חדשים בעלי נתוני קבלה גבוהים, שילמדו לקראת תואר ראשון באוניברסיטה.

​הפרס הינו עד לגובה שכר לימוד בסיסי מלא לכל היותר לשנה"ל הראשונה, לא כולל תשלומים נילווים.
 
על המועמד לשלם את המקדמה הראשונה על חשבון שכר הלימוד או את מלוא שכר הלימוד מראש, על פי בחירתו, בהתאם לנהלים לתשלום שכר הלימוד. יתרת הזכות הנובעת מהפרס תועבר לחשבון הבנק של הסטודנט בסוף כל סמסטר.
 

להלן הקריטריונים לקבלת  הפרס למועמדים מצטיינים:

 
א. שנה"ל תשפ"ד תהיה שנת הלימודים הראשונה לתואר בוגר באוניברסיטת בן-גוריון בנגב.
ב. המועמד לא למד בעבר לימודים אקדמיים במוסד להשכלה גבוהה (לרבות מכללות אקדמיות).
ג. בעל זכאות לתעודת בגרות ישראלית.
ד. עמידה בסף ציון הסכם (הציון המשוקלל בין ממוצע ציוני תעודת הבגרות והציון הפסיכומטרי הכללי רב תחומי/נתיב לאקדמיה).
ה. ציון במבחן הפסיכומטרי הכללי הרב תחומי/נתיב לאקדמיה 690 לפחות.
ו. על תנאים ד' ו- ה' להתקיים עד ליום 1.10.2023
ז. על הסטודנט ללמוד מערכת לימודים בהיקף של 17 נק"ז לפחות בכל סמסטר ובסה"כ לא פחות מ - 36 נק"ז בשנה (במשך שני סמסטרים רצופים, לא כולל קורסי קיץ בתשלום) ולעמוד בהצלחה בכל הדרישות האקדמיות הנגזרות מלימודים אלו.
ח. מועמד הזכאי לפרס הכניסה, יקבל הודעה בכתב על זכאותו לפרס, לאחר קבלתו ללימודים באוניברסיטה. ​הודעה בכתב על אחוז גובה הפרס ישלח בתום תקופת הרישום המאוחר לקורסים.
ט. סטודנט הלומד במסלול מחלקה ראשית וחטיבה, הזכאות לפרס תיקבע על פי המחלקה הראשית.
י. סטודנט הלומד במסלול דו מחלקתי, בשתי פקולטות שונות, הזכאות לפרס תקבע על פי הפקולטה בעלת הסף הגבוה ביותר.
יא. הזכאות הינה לשנה אחת בלבד.
יב. אין כפל מלגות שכר לימוד.
 

סיפי סכם בג​​רות המזכים בפרס כניסה ​​למועמדים מצטיינים:

 
ציון הסכם
760 הפקולטה למדעי הרוח והחברה


785


770
 הפקולטה למדעי הטבע

מדעי המחשב 

מתמטיקה, כימיה, מדעי החיים, פיסיקה
ומדעי כדור הארץ והסביבה (גיאולוגיה) 
770
הפקולטה למדעי ההנדסה
 820
​​
770
: הפקולטה למדעי הבריאות
א. בית הספר לרפואה

ב. סיעוד, רפואת חירום, ​רוקחות
 פזיותרפיה, מדעי המעבדה הרפואית
760 הפקולטה לניהול
​​​770
בית הספר הבין פקולטי למדעי המח​
 
​ 
פרס הוקרה
 
האוניברסיטה, על פי שיקול דעתה, תקצה פרסי הוקרה מיוחדים למועמדים מצטיינים בעלי נתונים גבוהים בתעודת הבגרות ובבחינה הפסיכומטרית, שלא זכו בפרס הצטיינות (לא כולל לימודי חטיבה) ו/או פרסים אחרים.