​​​​​​​​​​

Banner005.jpg

מפת הקמפוס

לתשומת לב הסטודנטים​

דבר הד​יקן​​


תוכניות משולבות לתואר כפול בתואר הראשון בפקולטה למדעי הטבע

על מנת לצפות בשנתון יש לוודא שבמחשב מותקנת תוכנת Acrobat Reader. אם התוכנה אינה מותקנת במחשב, ניתן להורידה  מכאן.​​