Banner003.jpg

מז​כירות לימודי מוסמכים מרכזת את הנושאים האקדמיים והמנהלתיים הנוגעים לתלמידים ולסדרי הלימודים, תכניות הלימודים, אישורי לימודים, הרשמה לקורסים וטיפול בפניות אל הועדה הפקולטית ללימודי מוסמכים.
פניה למזכירות לימודי מוסמכים תהיה לאחר שלא ניתן פתרון במחלקה.
נושאים שלא קיבלו פתרון במסגרת המחלקה ו/או מזכירות לימודי מוסמכים, ניתן יהיה לפנות אל ראש מנהל הפקולטה למדעי הטבע.

משרד מזכירות לימודי מוסמכים נמצא בקמפוס ע"ש משפחת מרקוס, בנין גורובוי (30), חדר מס' 113, טלפון: 08-6461857,   פקס: 08-6477949, דואר אלקטרוני: peledr@bgu.ac.il.