​​Banner003.jpg

הפקולטה למדעי הטבע ומחלקותיה רואות בלימודים לתארים מתקדמים את הדור הבא של חוקרים.ות באקדמיה ובתעשיה.

המלגות מיועדות לעודד אותך להקדיש את מלוא זמנך לסיום הלימודים והמחקר בהצלחה וללא עיכובים.

מוענקות מלגות קיום ומלגות שכ"ל, בהתאם לכללי המלגות של האוניברסיטה (לחיצה כאן לקבלת מידע על כללים להענקת מלגות לתלמידי.ות מחקר)

מחלקות הפקולטה יכולות להוסיף תנאים, בהתאם לתקציב העומד לרשותן ולרשות המנחה.

בנוסף, כמלגאי.ת, תעמוד לרשותך קרן מרכזית למלגאים, שיכולה לאפשר מענק להצגה בכנס.

לחיצה כאן לקבלת מידע על הקרן

מלגה ייחודית של הפקולטה למדעי הטבע לתלמיד.ת מחקר לתואר שני

הפקולטה למדעי הטבע מקצה תקציב מיוחד לתלמיד.ת מחקר מצטיינ.ת שיצטרפו לאחת ממחלקות הפקולטה בסמסטר סתיו (סמסטר א).

מלגת ההצטיינות מוענקת על פי החלטת המחלקה ומיועדת למצטיינ.ת במדרג הגבוה ביותר מבין המתקבלים.ות לאותו סמסטר סתיו.

מקורות מימון מלגות, בהתאם לתואר:

תואר שני  דוקטורטבתר-דוקטורט
תקציב המחלקהתקציב המחלקהמענק מחקר של המנחה
מענק מחקר של המנחהמענק מחקר של המנחה 

 

הפקולטה למדעי הטבע והמחלקות מעודדות הגשת מועמדות למלגות חיצוניות שכוללות, בין השאר: מלגת בית ספר קרייטמן (תואר שלישי), מלגת משרד ממשלתי, כגון: משרד המדע, מלגת המועצה להשכלה גבוהה ועוד.

מידע על מלגות חיצוניות, כולל: קול קורא, תקנון, הנחיות ומועד הגשה אל המחלקה, ניתן למצוא באתר בית ספר קרייטמן לחיצה כאן לקבלת מידע על מלגות

בנוסף, הפקולטה למדעי הטבע פתחה אפשרות למידע במערכת moode.

המידע מופיע כקורס בשם Graduate students of the Faculty of Natural Sciences, יחד עם המידע על קורסים אליהם נרשמת.

אם לא מצאת ברשימת הקורסים שלך את הקורס, נא לפנות אל מחלקת האם שלך.

לחיצה כאן לקישור לאתר moodle

למידע נוסף על אפשרויות המלגה במחלקות הפקולטה למדעי הטבע (לחיצה על שם המחלקה לקבלת מידע):

המחלקה למתמטיקה

המחלקה למדעי המחשב

המחלקה לפיזיקה

המחלקה לכימיה

המחלקה למדעי החיים

המחלקה למדעי כדור הארץ והסביבה