6198 (1).jpg

הפניות יעשו בכתב, יתייחסו לנושאים אקדמיים, על פי הסדר הרשום:

1​. ​​​​פניה אל מזכירות מחלקת האם
2. פניה אל יו"ר ועדת מוסמכים של המחלקה, באמצעות מזכירות מחלקת האם
3. פניה אל יו"ר ועדת מוסמכים של הפקולטה למדעי הטבע – באמצעות עוזרת לענייני מוסמכים של הפקולטה למדעי הטבע ​

בכל פניה יש לצרף את ההתכתבות, מסמכים (אם יש) ותשובת הגורם אליו נעשתה הפניה (מחלקה / יו"ר מוסמכים של המחלקה).