​​​​​​​​​​​​​​SubBanner210.jpg

תוכנית "אשלים" לסטודנטים מצטיינים

מטרת התוכנית היא לחשוף את הסטודנטים הטובים ביותר בפקולטה לתחומי מדעי הטבע.

לתוכנית יתקבלו מועמדים מצטיינים לתואר ראשון עם נתוני קבלה גבוהים ביותר, זוכי "פרס הצטיינות" למועמדים מצטיינים. סטודנטים שיצטיינו בהמשך לימודיהם ויאותרו ע"י רכזי אשלים במחלקות יוכלו להצטרף במהלך לימודיהם, וזאת בהתאם לכללי התוכנית.

למצטייני "אשלים" תיבנה מסגרת לימודים שתאפשר להם למצות את יכולותיהם הגבוהות.

להלן ריכוז ההכרה והגמישות בתוכנית אשלים למצטיינים לפי מחלקה:

מתווה אשלים למצטיינים - תשפג.xlsx

להלן עיקרי התוכנית:

1. מתן גמישות בהרכבת תוכנית הלימודים בהיקף של עד 30 נק"ז במקום קורסי בחירה בלבד, ובהתאם לבחירת הסטודנט מכל תחום באוניברסיטה. קורסים אלו ייקבעו לאחר התייעצות עם מרכז התוכנית במחלקה ובאישור יו"ר ועדת ההוראה המחלקתי.

2. מנחה אישי (בהתאם למחלקה, פירוט בטבלה שלעיל): לתלמיד בתוכנית ימונה מנחה אישי מבין חברי הסגל האקדמי הבכיר במחלקה אליה התקבל. 

3. המשך השתתפות בתוכנית "אשלים" מותנה ברמת הישגים גבוהה בפקולטה למדעי הטבע, דהיינו בין 15% בעלי הציונים הגבוהים (36 נק"ז לפחות בשנה) ובתנאים נוספים המוגדרים ברמת המחלקה בהתאם למתווה שנקבע ומפורט בטבלה שלעיל.​

4. השתתפות חובה בהרצאות התוכנית המתקיימות במהלך השנה.

בהמשך לימודיהם יוכלו הסטודנטים שיעמדו בקריטריונים האוניברסיטאיים להצטיינות לזכות בפרסי לימודים לתלמידים מצטיינים.

 

מרכזי תכנית "אשלים" במחלקות הפקולטה למדעי הטבע:

המחלקהשם האחראימס' טלפוןדוא"ל
מתמטיקה​ד"ר אלי שמוביץ 
08-6461612  
shamovic@bgu.ac.il
מדעי המחשבפרופ' רונן ברפמן 08-6428041brafman@cs.bgu.ac.il
פיסיקהפרופ' משה שכטר08-6472131smoshe@bgu.ac.il
כימיהפרופ' ברק עקביוב 
074-7795477
akabayov@bgu.ac.il
מדעי החייםפרופ' נעם זילברברג 
08-64779208 
noamz@bgu.ac.il
מדעי כדור הארץ והסביבהפרופ' רועי גרנות  08-6477509rgranot@bgu.ac.il


 
טופס בקשה לאישור קורסי בחירה במסגרת תכנית "אשלים" לתלמידים מצטיינים​​

לתכנית ההרצאות לחץ כ​אן​