​​​​​SubBanner210.jpg

תוכנית "אשלים" לסטודנטים מצטיינים

מטרת התוכנית היא לחשוף את הסטודנטים הטובים ביותר בפקולטה לתחומי מדעי הטבע.

לתוכנית יתקבלו מועמדים מצטיינים לתואר ראשון עם נתוני קבלה גבוהים ביותר, זוכי "פרס הצטיינות", למועמדים מצטיינים לשנה"ל תש"פ  (סטודנטים שיצטיינו בהמשך לימודיהם ויאותרו ע"י רכזי אשלים במחלקות יוכלו להצטרף במהלך לימודיהם, וזאת בהתאם לכללי התוכנית).

למצטייני "אשלים" תיבנה מסגרת לימודים שתאפשר להם למצות את יכולותיהם הגבוהות.

 

להלן עיקרי התוכנית:

1. מתן גמישות בהרכבת תוכנית הלימודים בהיקף של עד 30 נק"ז במקום קורסי בחירה בלבד, ובהתאם לבחירת הסטודנט מכל תחום באוניברסיטה. קורסים אלו ייקבעו לאחר התייעצות עם מרכז התוכנית במחלקה ובאישור יו"ר ועדת ההוראה המחלקתי.

2. מנחה אישי: לכל תלמיד בתוכנית ימונה מנחה אישי מבין חברי הסגל האקדמי הבכיר במחלקה אליה התקבל.

3. המשך השתתפות בתוכנית "אשלים" מותנה בשמירה על ממוצע ציונים שנתי גבוה בשנים א' ו-ב', בהיקף לימודים מלא (36 נק"ז לפחות בשנה).

4. השתתפות בהרצאות "חזית המחקר" המתקיימות במהלך השנה.

בהמשך לימודיהם יוכלו הסטודנטים שיעמדו בקריטריונים האוניברסיטאיים להצטיינות לזכות בפרסי לימודים לתלמידים מצטיינים.

טופס בקשה לאישור קורסי בחירה במסגרת תכנית "אשלים" לתלמידים מצטיינים​​

לתכנית ההרצאות לחץ כ​אן