​​​הנחיות - דרגת מדריך מהפקולטה למדעי הטבע

בכל שנה אקדמית, כל מחלקה תוכל לקדם דוקטורנט.ית אחד.ת בהתאם לקריטריונים המפורטים מטה: 

1 .הצטיינות בהוראה: המחלקה תאתר בסקרי ההוראה ב 3 שנים האחרונות את המתרגל.ת בעל.ת הציון הממוצע הגבוה ביותר, במידה ויש מספר מועמדים מתאימים בעלי ציון זהה ,הבחירה תהיה בידי יו"ר ועדת הוראה מחלקתית /רמ"ח כולל פירוט הנימוקים. 

 2 .פרק זמן מינימלי לדרגה: התחלת הדיון בבקשה רק לאחר כשנתיים מיום קבלת אסיסטנט ב'. 

3 .סיום תואר בזמן: התחייבות המנחה לעשות את כל המאמצים שהסטודנט.ית יסיים את התואר בזמן נורמטיבי כולל ציון המועד המשוער. 

4 .מכסה למחלקה: מחלקה לא תוכל לקדם דוקטורנט.ית למדריך, כל זמן שיש לה דוקטורנט.ית אחר.ת בדרגת מדריך בעל.ת מינוי בתוקף. בכל זמן נתון יהיה במחלקה רק דוקטורנט.ית אחד.ת בדרגת מדריך.

✓ לפני כל תחילת שנה אקדמית ישלח מייל לממונות בנושא , יש לשלוח מייל חוזר לנג ה גז עם טופס העלאה ב דרגה. 

✓ הדרגה תוענק ע"י הדיקן בטקס הצטיינות בהוראה פקולטי . 

✓ לכל שאלה או מקרים חריגים יש לפנות ל נגה גז . 

​​ההצעה אושרה בוועדת פקולטה מתאריך 2021.10.14 תחולה משנת תשפ"ב – 2021.10.01​

טופס העלאה לדרגת מדריך.pdf