male-hand-drawing-yellow-light-bulbs-wooden-steps-conceptual-image-pink-background.jpg 

תכלית עבודת גמר היא גיבוש הידע שנרכש בלימודים, על ידי יישום ידע זה למחקר ברמה נאותה ובקנה מידה סביר, לרבות סקר ביקורתי בגישה מחקרית על מחקרים קיימים וכדומה. העבודה תהיה בהיקף המאפשר ביצועה תוך שנה אחת.
עבודת הגמר צריכה לשקף את יכולת הסטודנט.ית לשלוט בכלים המדעיים שהועמדו לרשותה.ו בתחום המחקר, דרך מחשבה עצמאית, כושר בעיבוד החומר המדעי ובסיכומו.
עבודת המחקר הינה בנוסף לתכנית הלימודים של המחלקה.​

ההנחיות מתייחסות למועדים קבועים:
עד תום סמסטר סתיו (א) – 28.2
עד תום סמסטר אביב (ב) – 31.8​

א. מנחה

במהלך סמסטר ראשון ללימודים יש לקבל הסכמה של חבר.ת סגל מהמחלקה להנחיה. לאחר קבלת ההסכמה, יש לדווח באמצעות טופס מקוון את פרטי המנחה וכן נושא מחקר. הדיווח יעשה עד תום סמסטר ראשון ללימודים. 

girl.pngלטופס בחירת מנחה >>

ב. הצעת מחקר

הצעת מחקר צריכה להיות בהיקף של עד ארבעה עמודים ולכלול את הפרטים הבאים: פרטים אישיים של הסטודנט.ית, שם המנחה (כלל המנחות.ים), נושא המחקר בעברית ובאנגלית, רקע מדעי, מטרת המחקר, שיטות לביצוע המחקר ורשימת מקורות. הצעת מחקר תוגש בתום סמסטר שני ללימודים באמצעות טופס מקוון.

notebook-1.pngלטופס הצעת מחקר >>

ג. עבודת גמר​

בתום סיום חובות תכנית הלימודים, ולא יאוחר מתום 4 סמסטרים ללימודים, יש להגיש את עבודת הגמר למזכירות לימודי מוסמכים.
העבודה תוגש בקובץ PDF, כשהיא חתומה על ידי הסטודנט.ית, כלל המנחות.ים, ויושב.ת ראש ועדת מוסמכים מחלקתית. אם יהיה צורך, יועבר עותק קשיח של העבודה. עותק קשיח יודפס דו-צדדי ויונח בשרוול ניילון (אין צורך לכרוך). ​

019-education.pngהנחיות לכתי​ב​ת עבודת הגמר >>​​

ד. תהליך השיפוט ובחינת גמר

עם הגשת עבודת הגמר למזכירות לימודי מוסמכים, ייבדק תדפיס הלימודים של הסטודנטית. עבודת הגמר תשלח לועדת שופטות.ים, לאחר אישור רשימת השופטות.ים הערות השופטות.ים ובקשה לתיקונים, אם יהיו, יועברו​​ על-ידי מזכירות לימודי מוסמכים ליושב.ת ראש מוסמכים של המחלקה. עם קבלת חוות הדעת מכל השופטות.ים ואישור לקיום מבחן, יתואם מועד לבחינת גמר. תיאום מועד בחינת הגמר נעשה באחריות יושב.ת ראש ועדת השופטות.ים בתיאום עם מזכירות המחלקה.​