תכלית עבודת גמר היא גיבוש הידע שרכש התלמיד בלימודיו, על ידי יישום ידע זה למחקר ברמה נאותה ובקנה- מידה סביר, לרבות סקר ביקורתי בגישה מחקרית על מחקרים קיימים וכדומה. העבודה תהיה בהיקף המאפשר ביצועה תוך שנה אחת. עבודת הגמר צריכה לשקף את יכולתו של התלמיד לשלוט בכלים המדעיים שהועמדו לרשותו בתחום מחקרו, דרך מחשבה עצמאית וכושר בעיבוד החומר המדעי ובסיכומו. 

עבודת המחקר הינה בנוסף לתכנית הלימודים של המחלקה. ​

א.      מנחה

במהלך סמסטר ראשון ללימודים יש לקבל הסכמה של חבר/ת סגל מהמחלקה להנחיה. לאחר קבלת ההסכמה, יש לדווח באמצעות טופס מקוון את פרטי המנחה וכן נושא מחקר. הדיווח יעשה עד תום סמסטר ראשון ללימודים. לטופס בחירת מנחה לחץ כאן ​

לטופס בחירת מנחה לחץ כאן

ב.      תכנית מחקר

תכנית המחקר צריכה להיות בהיקף של עד ארבעה עמודים ולכלול את הפרטים הבאים: פרטים אישיים של התלמיד, שמות המנחים, נושא המחקר בעברית ובאנגלית, רקע מדעי, מטרת המחקר, שיטות לביצוע המחקר ורשימת מקורות. תכנית מחקר תוגש בתום סמסטר שני ללימודים באמצעות טופס מקוון. 

לטופס תכנית מחקר לחץ כאן

ג.       עבודת גמר

בתום סיום חובות תכנית הלימודים, ולא יאוחר מתום 4 סמסטרים ללימודים, יש להגיש את עבודת הגמר למזכירות לימודי מוסמכים. 

העבודה תוגש בקובץ PDF, כשהיא חתומה על ידי התלמיד, מנחה/ים ויושב ראש ועדת מוסמכים מחלקתית. אם יהיה צורך, יועבר עותק קשיח של העבודה. עותק קשיח יודפס דו-צדדי בשרוול ניילון (אין צורך לכרוך). ​

הנחיות לכתיבת עבודת גמר

נושא

הנחיה

עמוד

לבן, גודל קוורטו או A4

הדפסה

שורה וחצי, כל צורת אותיות תתקבל

שוליים

לפחות חצי סנטימטר בכל אחד מהצדדים

מספור

בראש העמוד באמצע יופיע מספר העמוד.  העמודים ימוספרו באופן שוטף.  התקציר ימוספר בספרות רומיות או באותיות עבריות.  גוף העבודה ימוספר במספרים מערביים.

פסקאות

הפסקאות יסומנו בכל שיטות המספור, כאשר המספר הראשון יציין את הפרק.​

דף כריכה

דוגמא בתחתית הטבלה מסומנת נספח א

דף כותרת

שער פנימי, דוגמא בתחתית הטבלה מסומנת נספח ב

משוואות

סימנים וסמלים ירשמו בגוף העבודה בהתאם לסטנדרטים הבינלאומיים המקובלים.  מספרי המשוואות יופיעו בסוגרים בצד ימין קרוב לשוליים.​

תקציר

  1. אורכו יוגבל ל-500 מילים.

  2. בראש עמוד התקציר יופיעו הפרטים הבאים:  שם העבודה, שם המחבר, הצהרה שהעבודה היא עבודת גמר לתואר "מגיסטר", שם האוניברסיטה, השנה.

תוכן העניינים

הרשימה תפורט עד לדרגה השלישית, כלומר: פרקים, סעיפים ותת-סעיפים.

מקורות ספרותיים

רשימת המקורות הספרותיים תופיע בסדר הבא:  

ספרים - שם המחבר (שם משפחה תחילה), שם הספר - הפרק, העמוד המצוטט, שם ההוצאה, מקום ההוצאה, השנה.

מאמרים - שם המחבר (שם משפחה תחילה), שם המאמר, שם העיתון, מס' הכרך, העמודים, השנה.

מספור המקורות הספרותיים

בגוף העבודה יצוין המקור על-ידי רישום בסוגריים של מספר הספרותיים המקור, כפי שהוא מופיע ברשימת המקורות הספרותיים, או רשימת המקורות תהיה ערוכה על-פי סדר אלפביתי.

תאריך

ע"ג העבודה יופיע תאריך ההגשה בפועל של עבודת הגמר. התאריך יעודכן בהתאם למועד ההגשה לשיפוט, לתיקון או בתום הליך השיפוט ומבחן. התאריכים ירשמו לפי חודש ושנה בעברית ובאנגלית. ​

​סדר הצגת העבודה

א. דףהכריכה
ב. דף כותרת
ג. תקציר
ד. הבעת תודה
ה. תוכן העניינים
ו. רשימת הטבלאות והאיורים
ז. גוף העבודה
ח. נספחים
ט. הערות
י. המקורות הספרותיים
יא. תוכן העניינים באנגלית, אם העבודה הוגשה בעברית ולהיפך.
יב. תקציר באנגלית, אם העבודה הוגשה בעברית ולהיפך.
יג. דף הכריכה – באנגלית, אם העבודה הוגשה בעברית ולהיפך. ​

דף כריכה וכותרת באנגלית

דוגמא לדף כריכה מופיע בתחתית הטבלה ומסומן נספח ג

דוגמא לדף כותרת מופיע בתחתית הטבלה ומסומן נספח ד

כריכה

בהתאם לשפת כתיבת העבודה.​

נספח א - דף כריכה בעברית

אוניברסיטת בן-גוריון בנגב
הפקולטה למדעי הטבע המחלקה ל ............................................. נושא החיבור ........................................................................................... חיבור לשם קבלת התואר מוסמך בפקולטה למדעי הטבע מאת .........................................................................................................


נספח ב - דף הכותרת

תאריך עברי (חודש עברי ושנה)

חיבור זה מהווה חלק מהדרישות לקבלת התואר מוסמך למדעי טבע (M.Sc) נושא החיבור ........................................................................... ............................................................................................. מאת .................................................. שם המנחה (דרגה, שם) .......................................

חתימת המחבר .................................... תאריך ................................... 

אישור המנחה ...................................... תאריך ................................... 

אם יש מספר מנחים יש להקצות שורה לכל מנחה אישור יושב ראש ועדת מוסמכים מחלקתית ...................... תאריך .................................. 


 

נספח ג – דף כריכה באנגלית

Ben- Gurion University of the Negev The Faculty of Natural Sciences

The Department of <name of department> (Name of Thesis)

Thesis submitted in partial fulfillment of the requirements for the Master of Sciences degree <Name of Student>
Under the supervision of: <Rank, Name>
<Month and year> 

 

נספח ד– דף כותרת באנגלית

Ben- Gurion University of the Negev

Ben- Gurion University of the Negev The Faculty of Natural Sciences

The Department of <name of department> (Name of Thesis)

Thesis submitted in partial fulfillment of the requirements for the Master of Sciences degree <Name of >?Student>
Under the supervision of: <Rank, Name> 

Signature of student: ________________ Date: _________
Signature of supervisor: ________________ Date: _________
Signature of chairperson
Of the committee for graduate studies: ________________ Date: _________

<Month and year> 

 

ד.      תהליך השיפוט ובחינת גמר

עם הגשת עותקי עבודת הגמר למזכירות לימודי מוסמכים, ייבדק תדפיס הלימודים של התלמיד. עבודת הגמר תשלח לשופטים לשיפוט, לאחר אישור רשימת השופטים. הערות השופטים ובקשה לתיקונים, אם יהיו, יועברו​​ על-ידי מזכירות לימודי מוסמכים ליושב ראש מוסמכים של המחלקה. עם קבלת חוות הדעת מכל השופטים יתואם מועד לבחינת גמר. תיאום מועד בחינת הגמר נעשה באחריות יושב ראש ועדת השופטים בתיאום עם מזכירות המחלקה. ​