​​
businessman-hand-holding-e-mail-icon-contact-us-by-newsletter-email-protect-your-personal-information.jpg
הפנייה תיעשה בכתב, תלמיד.ה רשאי.ת לפנות אל כל גורם באותו עניין פעם אחת בלבד.
בכל פניה על התלמיד.ה לצרף את תשובת הגורם הקודם.

יש להגיש את הפניה על פי הסדר הרשום:

מרצה הקורס (במ​​ידה ולפנייה יש קשר לקורס) / אחרת פנייה למזכירות מחלקת האם של הסטודנט.
יו"ר ועדת הוראה מחלקתית.
יו"ר ועדת הוראה פקולטית. 
דיקן הפקולטה.

הפנייה תיעשה דרך רכזות הפקולטה למדעי​ הטבע דיקן הפקולטה.​