• ​​SubBanner170.jpg

 • ​​​מלגות קיץ

 • מלגות קיץ (לחודשים יולי, אוגוסט וספטמבר) יינתנו לתלמידים מצטיינים, שיתקבלו למחלקה לתאר שני או שלישי, אשר יתחילו את עבודת המחקר בתקופה זו.
  פרטים באתר הפקולטה למדעי הטבע.
  http://in.bgu.ac.il/teva/Pages/default.aspx

מלגות לתואר שני

מלגות קיום ומלגת שכר לימוד:

המחלקה למדעי החיים מעניקה מלגות קיום ומלגות שכר לימוד לתלמידי/ות תואר שני וזאת על מנת שיוכלו להשקיע את כל זמנם בעבודת המחקר. בנוסף, תלמידי/ות המחקר משולבים כעוזרי הוראה במעבדות ההוראה ובתרגולים של קורסי המחלקה. היקף משרת ההוראה והשיבוץ הפרטני ייקבעו על פי צרכי המחלקה בשילוב עם מידת ההתאמה של תלמיד/ת המחקר לתירגול בקורסים השונים של המחלקה.

התנאים לקבלת מלגת קיום ומלגת שכר לימוד הם:

 • קבלה ללימודי תואר שני במעמד "מן המניין".
 • ממוצע ציונים 85 ומעלה בלימודי התואר הראשון.
 • הסכמת מנחה (תמיכה על חשבון מכסה מחלקתית או תקציב מחקר)
 • סטודנטים שסיימו את התואר הראשון בציון של 90 ומעלה יוגשו למלגת הצטיינות פקולטית.

גובה מלגת הקיום של המחלקה נע בין 2106​ ₪ ל-4212 ₪ לחודש והוא מבוסס על הישיגים אקדמיים בתואר הראשון.

המלגה ניתנת למשך שנתיים בלבד (משך זמן לימודים נורמטיבי לתואר שני).

תלמידים שהתקבלו ולא עומדים בתנאים הנ"ל יוכלו לקבל מלגת קיום מתקציב החוקר בלבד (במעמד "משלים" רק שנה אחת עד להשלמת התנאים למעבר לתלמיד "מן המניין" שנקבעו בעת הרישום).

מלגת שכר הלימוד אינה מכסה את עלות בחינת הגמר כמו גם את עלות השירותים הנלווים (רווחה ואבטחה).

מלגת הקיום ניתנת ב-5 בחודש העוקב.

קבלת מלגה במהלך התואר (ללא קשר למקור המלגה), מותנת בעמידה בתנאים האקדמיים המפורטים באתר הפקולטה/שנתון פקולטה:

. https://in.bgu.ac.il/teva/Pages/SecondDegree/Steps.aspx

https://in.bgu.ac.il/teva/Pages/Shnaton/Shnaton.aspx

מספר והיקף המלגות שיוענקו כל שנה יהיו בהתאם למשאבים העומדים לרשות המחלקה ובכפוף לנהלי האוניברסיטה.

מלגות לתואר שלישי

 • מלגת קיום ומלגת שכר לימוד: 

המחלקה למדעי החיים מעניקה מלגות קיום ומלגות שכר לימוד לתלמידי/ות תואר שלישי וזאת על מנת שיוכלו להשקיע את כל זמנם בעבודת המחקר. בנוסף, תלמידי/ות המחקר משולבים כעוזרי הוראה במעבדות ההוראה ובתרגולים של קורסי המחלקה. היקף משרת ההוראה והשיבוץ הפרטני ייקבעו על פי צרכי המחלקה בשילוב עם מידת ההתאמה של תלמיד/ת המחקר לתירגול בקורסים השונים של המחלקה.

מספר והיקף המלגות, כולל מלגות קיום מוגברות, ייקבע בהתאם למשאבים העומדים לרשות המחלקה ובכפוף לנהלי האוניברסיטה.

גובה מלגת הקיום של המחלקה נע בין 3234 ₪ ל-4610 ₪ לחודש והוא מבוסס על הישיגים אקדמיים בתואר הראשון והשני.

מלגות קיום למועמדים חדשים מצטיינים – "נגב" ו"דרום" עומדות על סך 5544 ₪ לחודש.

פרטים נוספים ניתן למצוא באתר של בית ספר קרייטמן:

https://in.bgu.ac.il/kreitman_school/Pages/ScholarShipsSearch.aspx

מלגות תחרותיות ופרסים

המחלקה מעודדת הגשת תלמידים מצטיינים למלגות תחרותיות משתי סיבות עיקריות:

 1. לרוב הן גבוהות יותר ממלגת הקיום המחלקתית
 2. זכייה בהן מהווה ציון דרך משמעותי בקריירה האקדמית של תלמיד/ת המחקר

מידע על מלגות ופרסים תחרותיים ניתן למצוא באתר של בית ספר קרייטמן:

http://in.bgu.ac.il/kreitman_school/Pages/scholar_prizes.aspx

המלגה במסלול הרגיל ניתנת לפרק זמן של 4 שנים, ובמסלול הישיר ל-5 שנים (משך זמן לימודים נורמטיבי לתואר שלישי במסלול הרגיל והישיר לדוקטורט, בהתאמה).

קבלת מלגה מותנת בעמידה בתנאים האקדמיים המפורטים באתר של בית ספר קרייטמן: https://in.bgu.ac.il/kreitman_school/Pages/4Students.aspx

נשמח לעמוד לרשותכם לכל שאלה –

ניתן לפנות לחנה חטב, 086461373 ולקרן בן אבו 086479131

מלגות למועמדים חדשים מצטיינים

מלגות "נגב": 

בנוסף למלגה, בכל המסלולים לתואר השלישי, תינתן משרה לתרגול והדרכה בקורסי המחלקה.

מלגות תחרותיות ופרסים

המחלקה מעודדת הגשת תלמידים מצטיינים למלגות תחרותיות:
א. בשל היותן גבוהות יותר מהמלגה המחלקתית.
 ב. התלמיד זוכה ביוקרה ובחשיבות גדולה להמשך הדרך בעולם האקדמי.

מידע על מלגות ופרסים על בסיס תחרותי באתר מזכירות האקדמית ובאתר בי"ס קרייטמן.
http://in.bgu.ac.il/kreitman_school/Pages/scholar_prizes.aspx

יש לעיין בכללים להענקת מלגות באתר מזכירות אקדמית http://in.bgu.ac.il/acadsec/Pages/scholar.aspx