• SubBanner170.jpg

 • ​​​מלגות קיץ

 • מלגות קיץ (לחודשים יולי, אוגוסט וספטמבר) יינתנו לתלמידים מצטיינים, שיתקבלו למחלקה לתאר שני או שלישי, אשר יתחילו את עבודת המחקר בתקופה זו.
  פרטים באתר הפקולטה למדעי הטבע.
  http://in.bgu.ac.il/teva/Pages/default.aspx

מלגות לתואר שני

 • מלגות קיום: 

 • יינתנו מלגות בכפוף לכללי האוניברסיטה והמחלקה ובהתאם למשאבים העומדים לרשות המחלקה.
  מלגות מוגברות לתלמידים מצטיינים.
  בנוסף למלגה, תינתן משרה לתרגול והדרכה בקורסי המחלקה.

מלגות לתואר שלישי

 • מלגות קיום: 

 • יינתנו מלגות ומלגות מוגברות למצטיינים בכפוף לכללי האוניברסיטה והמחלקה ובהתאם למשאבים העומדים לרשותה.

מלגות למועמדים חדשים מצטיינים

מלגות "נגב": 

בנוסף למלגה, בכל המסלולים לתואר השלישי, תינתן משרה לתרגול והדרכה בקורסי המחלקה.

מלגות תחרותיות ופרסים

המחלקה מעודדת הגשת תלמידים מצטיינים למלגות תחרותיות:
א. בשל היותן גבוהות יותר מהמלגה המחלקתית.
 ב. התלמיד זוכה ביוקרה ובחשיבות גדולה להמשך הדרך בעולם האקדמי.

מידע על מלגות ופרסים על בסיס תחרותי באתר מזכירות האקדמית ובאתר בי"ס קרייטמן.
http://in.bgu.ac.il/kreitman_school/Pages/scholar_prizes.aspx

יש לעיין בכללים להענקת מלגות באתר מזכירות אקדמית http://in.bgu.ac.il/acadsec/Pages/scholar.aspx