Small_Banner_0130.jpg

​על מנת להקל את דרכך בשנתיים הבאות אצלנו במחלקה, להלן עיקר המטלות האקדמיות שעליך למלא:

1. מילוי טופס קביעת מנחה (באופן מקוון).
2. לאחר שנה מתאריך קבלתך למחלקה, עליך להגיש הצעת מחקר (באופן מקוון).
ההצעה תאושר באופן מקוון על ידי המנחה ולאחר מכן, על ידי יו"ר ועדת מוסמכים. אי עמידה בלוח הזמנים,
ללא הסכמה מראש, תגרום לכך שתופסק מלגתך.
3. בתום שנתיים תצטרך להגיש תזה, לפי דרישות הפקולטה. על התזה תצטרך להגן מול שלושה
שופטים (כולל המנחה שלך לתזה).
4. כל סמסטר יהיה עליך להחתים את המנחה שלך על רשימת הקורסים שאתה רשום אליהם, בתום
תקופת השינויים ולהגיש את התדפיס למזכירות הסטודנטים.

את כל המידע המופיע להלן ומידע נוסף ניתן למצוא באתר הפקולטה:
הפקולטה למדעי הטבע – תואר שני – אבני הדרך להתקדמות במחקר.

בכל שאלה ניתן לפנות לגב' קרן בן אבו
רכזת סטודנטים לתארים שני ושלישי
טל' 08-6479131
בניין 40, חדר 21
bakeren@bgu.ac.il

דרישות אלו מהוות את דרישות הבסיס בלבד. בנוסף עליכם למלא גם אחר הדרישות האקדמיות, כפי שמופיעות בשנתון​