​​SubBanner01.gif

​ברוך הבא סטודנט חדש לדוקטורט!

על מנת להקל את דרכך ב 4- השנים הבאות אצלנו במחלקה, להלן עיקר המטלות האקדמיות שעליך
למלא:

1. הצעת המחקר שתגיש כחלק ממסלול לימודיך תהווה בסיס למבחן מועמדות, שבו ישתתפו
המנחה, שופט פנימי ושופט חיצוני. מטרת המבחן היא לוודא שהתוכנית שהוצעה מהווה בסיס
ראוי לתזת דוקטורט. בעת המבחן יקבע האם ישנם קורסים שכדאי לך לקחת על מנת לקדם את
מחקרך. הנחיות להגשת הצעת המחקר.

2. . לאחר בחינת המועמדות, פעם בשנה, עד לסיום התואר, יש להגיש דו"ח התקדמות לבי"ס קרייטמן ולחבר הועדה המלווה. עליך לשבת עם הועדה המלווה שלך לדון בדו"ח ההתקדמות שהגשת, בבעיות שברצונך להעלות וכו'.
מטרת הועדה המלווה איננה לבחון אותך, אלא לוודא שאתה מתקדם בקצב הדרוש ולהוות אוזן אובייקטיבית למשמע בעיות שעלו במהלך עבודתך. הועדה המלווה תהיה השופט (או השופטים) הפנימי שהשתתף בבחינת המועמדות שלך. המנחה לא משתתף בפגישות אלו. לפני התאספות הועדה, עליך להוריד את הטופס המתאים מאתר המחלקה ולדאוג לכך שטופס השיפוט יגיע לידי אותו חבר בוועדה המלווה ביום המפגש. שים לב – זו אחריותך. אי מילוי הטופס ע"י הועדה המלווה יגרום לכך שתופסק מלגתך (לא יהיו תזכורות בנושא).

את דו"ח ההתקדמות יש להגיש אל מזכירות המחלקה יחד עם טופס נלווה חתום ע"י מנחה ודו"ח ועדה מלווה חתום.

3. בתום 4 שנים יהיה עליך להגיש תזה לבי"ס קרייטמן. הנחיות להגשת התזה .

דרישות אלו מהוות את דרישות הבסיס בלבד. בנוסף עליכם למלא גם אחר הדרישות האקדמיות, כפי
.www.bgu.ac.il/kreitman_school שמופיעות בשנתון ובאתר בי"ס קרייטמן

​בכל שאלה ניתן לפנות למזכירות המחלקה
רכזת סטודנטים לתארים שני ושלישי
טל' 08-6479131
בניין 40, חדר 21