SubBanner170.jpg
 

​מסלול מהיר לתואר שני - תכנית דקלים למצטיינים

 ההודעה מיועדת לנשים וגברים כאחד

הפקולטה למדעי הטבע מובילה ומקדמת את המחקר בתחומי מדעי הטבע: מתמטיקה, מדעי המחשב, פיסיקה, כימיה, מדעי החיים ומדעי הגיאולוגיה והסביבה.

מטרת התכנית היא לתת כלים לסטודנטים מצטיינים בתואר ראשון, ולשלבם במחקר, לקראת לימודים לתארים מתקדמים. המחקר שיבוצע, יהווה בסיס למחקר העתידי בתואר השני. תלמידים שימשיכו לתואר שני יוכלו להשלים את עבודת המחקר הדרושה ולסיים את לימודיהם בשלושה סמסטרים.

התכנית מאפשרת להירשם לקורסים לתואר שני כבר בשנת הלימודים האחרונה של לימודי התואר הראשון וקבלה לתואר שני.

מועמדים שיתקבלו לתכנית, יקבלו מלגת הצטיינות שנתית לקראת התואר השני. מקבלי מלגת ההצטיינות שלא יסיימו תואר שני בפקולטה למדעי הטבע יידרשו להחזיר את המלגה.

פרטים באתר הפקולטה:

https://in.bgu.ac.il/teva/Pages/FirstDegree/Dkalim.aspx

​תוכנית "אשלים" לסטודנטים מצטיינים

מטרת התוכנית היא לחשוף את הסטודנטים הטובים ביותר בפקולטה לתחומי מדעי הטבע.

לתוכנית יתקבלו מועמדים מצטיינים לתואר ראשון עם נתוני קבלה גבוהים ביותר (סטודנטים שיצטיינו בהמשך לימודיהם יוכלו להצטרף בתחילת כל שנה אקדמית, בהתאם לכללי התוכנית).

למצטייני "אשלים" תיבנה מסגרת לימודים שתאפשר להם למצות את יכולותיהם הגבוהות.

פרטים באתר הפקולטה:

https://in.bgu.ac.il/teva/Pages/FirstDegree/Ashalim.aspx

 

להלן עיקרי התוכנית:

1. מתן גמישות בהרכבת תוכנית הלימודים בהיקף של עד 30 נק"ז, בהתאם לבחירת הסטודנט מכל תחום באוניברסיטה. קורסים אלו ייקבעו לאחר התייעצות עם מרכז התוכנית במחלקה ובאישור יו"ר ועדת ההוראה המחלקתי.

2. מנחה אישי: לכל תלמיד בתוכנית ימונה מנחה אישי מבין חברי הסגל האקדמי הבכיר במחלקה אליה התקבל.

3. המשך השתתפות בתוכנית "אשלים" מותנה בשמירה על ממוצע ציונים שנתי גבוה של 90 לפחות בשנים א' ו-ב', בהיקף לימודים מלא (36 נק"ז לפחות בשנה).

4. זכאות לפרס "סוזן זלוטובסקי", למועמדים מצטיינים לשנה"ל תשע"ז (לשנה אחת בלבד), עד גובה שכר לימוד בסיסי מלא לכל היותר. סכום הפרס האישי ייקבע לאחר סיכום תהליך הקבלה לאוניברסיטה לשנת הלימודים תשע"ז (ע"פ עקרונות פרס סוזן זלוטובסקי למועמדים מצטיינים כמפורט בידיעון האוניברסיטה).

בהמשך לימודיהם יוכלו הסטודנטים שיעמדו בקריטריונים האוניברסיטאיים להצטיינות לזכות בפרסי לימודים לתלמידים מצטיינים.​

ללוח הזמנים ומועדי הרצאות לחץ כאן​

מצגות ושיעורים זמינים באתר מודול