המחלקה למדעי המחשב מעודדת סטודנטים חדשים לתואר שני להשקיע את מירב זמנם בלימודים ובמחקר, להצטרף לסגל הזוטר ולהשתלב כעוזרי הוראה במחלקה. לפיכך, המחלקה מציעה תמיכה לסטודנטים שמחליטים להצטרף כעוזרי הוראה ואשר עומדים בתנאים הבאים: 


 • > סטודנטים שהתקבלו כתלמידים מן המניין
 • > מצב אקדמי תקין – לחצו כאן להורדת צ'קליסט מעקב אחר עמידה בחובות האקדמיים
 • > עובדים מחוץ למחלקה בהיקף של עד יום בשבוע לכל היותר (מותנה בהצגת אישור מעביד על היקף העסקה ואישור המנחה. ועדת המלגות המחלקתית רשאית לאשר, במקרים חריגים, עבודה מחוץ למחלקה בהיקף של עד יומיים)​
 • > מוכנים להשתלב במידת הצורך כעוזרי הוראה במחלקה – מתרגלים/בודקי עבודות בהיקף של כ- 25-50% משרה (2-4 שעות תרגול בשבוע, 5.5/11 שעות בדיקה בשבוע)

מבנה המלגות


סטודנטים לתואר שני אשר עומדים בקריטריונים לעיל, יהיו זכאים למלגות עפ"י הפירוט הבא: 

ממוצע בתואר ראשון (לתלמידים חדשים)*
​מספר מנות המלגה החודשיות (שווי מנת מלגה לתלמיד תואר שני הינו 351 ₪)
​מלגת שכ"ל

​מלגת מנחה

​80-84
​7
​100% בשנה
​השלמת מנות מלגה מסעיף מחקר של המנחה עד לגובה מקסימלי של 25 מנות בחודש מכל המקורות – מחלקה + מנחה
​85-91
​10
​100% בשנה
​השלמת מנות מלגה מסעיף מחקר של המנחה עד לגובה מקסימלי של 25 מנות בחודש מכל המקורות – מחלקה + מנחה
​92-95
​12
​100% בשנה
​השלמת מנות מלגה מסעיף מחקר של המנחה עד לגובה מקסימלי של 25 מנות בחודש מכל המקורות – מחלקה + מנחה
​96-100
​14
​100% בשנה
​השלמת מנות מלגה מסעיף מחקר של המנחה עד לגובה מקסימלי של 25 מנות בחודש מכל המקורות – מחלקה + מנחה​* בתום שנת הלימודים הראשונה, תלמידי מחקר יהיו זכאים להמשך קבלת המלגה בתנאי ויהיו במצב אקדמי תקין.

 הערות והבהרות


> תלמיד מחקר פנימי יהיה זכאי למימון שכר הלימוד על ידי המחלקה עד גובה מקסימלי של 200% משכר הלימוד המצטבר לתואר, ולא יותר מ-100% לשנה. תלמיד מחקר שיחרוג מגובה המימון המקסימלי של מלגת שכר הלימוד יחויב במימון החריגה. חשוב לשים לב להנחיות מדור חשבונות סטודנטים. בכל מקרה של ספק הכללים המפורסמים ע"י מדור חשבונות סטודנטים הם הקובעים.

> מלגת שכר לימוד אינה מכסה את עלות בחינת גמר – 5% משכר הלימוד וכן את עלות תשלומי הנלווים.

 • > מלגת שכר הלימוד לסטודנטים חדשים תשולם רק לאחר תקופת השינויים, ולפיכך יש לשלם את המקדמה. החזר על המקדמה במימון המחלקה יוחזר לחשבון הבנק שלכם עד תום הסמסטר בו שולמה.

 • > תשלום המלגה החודשית הוא בתחילת החודש העוקב לחודש המלגה שאושרה. לדוגמא: המלגה של חודש אוקטובר משולמת ב- 5 לנובמבר. 

 • > העסקה מחוץ למחלקה (גם בהיקף של יום אחד בשבוע) דורשת אישור המנחה לתזה. העסקה של פחות מיום בשבוע לא תפגע בגובה מלגת הקיום מהמחלקה, אך העסקה של יומיים בשבוע תפגע בגובה המלגה. סטודנט שרוצה לעבוד מחוץ למחלקה (גם אם מדובר בהיקף של יום בשבוע בלבד), יפנה לגב' מזל גגולשוילי, הממונה על המנהל במחלקה, לקבלת אישור. בשלב הגישוש למציאת מנחה, חייב הסטודנט לעדכן את המנחה הפוטנציאלי על עבודה מחוץ למחלקה. כאשר ייקבע המנחה, על המנחה לאשר העסקה זו

העסקה במחלקה


 • > שכר עבור משרת עוזר הוראה במחלקה נקבע על פי אחוז משרה.
 • > משאבי ההוראה הם מוגבלים, ונקבעים על ידי הפקולטה לפי היקף ההרשמה ללימודים. חלוקת המשרות מבוצעת על ידי ועדת הנטל המחלקתית, בהתאם לצרכי ההוראה של המחלקה.
 • > ניתנת עדיפות לסטודנטים מצטיינים ועדיפות גבוהה לתלמידי דקלים.
 • > המשך ההעסקה תלוי באיכות ההוראה ובהצלחה במילוי התפקיד.

צרו קשר


הטיפול בחלוקת מלגות ומינוי עוזרי הוראה במחלקה מרוכז ע"י הממונה על המינהל במחלקה – גב' מזל גגולשוילי:
csadmin@cs.bgu.ac.il
08-6472718

כדי להשתלב כמלגאי במחלקה יש לשלוח מייל לכתובת לעיל.


לתשומת ליבכם – ההחלטה הסופית לגבי זכאות, גובה המלגה והיקף ההעסקה במחלקה תלויה במשאבים שיעמדו לרשות המחלקה בכל שנה.


קישורים חשובים