​​​​​​​יוזמות לשינוי הוראה - תשפ"ג, סמסטר א'

קול קורא תחרותי לרכישת אמצעי הוראה מבוססי טכנולוגיה    

אנו מזמינים את חברי.ות הסגל להגיש הצעות לרכישת אמצעי הוראה מבוססי טכנולוגיה. נציין כי למרבית האמצעים הדיגיטליים יש גרסה ללא תשלום המוגבלת במספר שאלות או במספר המשתתפים. במסגרת קול קורא זה ניתן להגיש בקשה לקבלת מימון המאפשר שימוש ללא ההגבלות הנ"ל.   

מצ"ב טופס להגשת ההצעה, נא להקפיד על מילוי כל השדות הנדרשים ולפרט ככל האפשר. 

לטופס הגשת ההצעה ליוזמה ​»​​   
ניתן לבחור מתוך הרשימה או להציע אמצעי הוראה דיגיטלי שאינו מופיע ברשימה ולצרף קישור לכלי/אמצעי.     

שימו לב: הוטמעו במודל כלים לניהול דיונים מקוונים (Ment.ioולניהול שיח על גבי טקסט (Perusall 
ווידאו (Annoto). כמו כן הוטמע כלי לניהול סקרים (Wooclap)  ולכן לא יינתן מימון לכלים המשמשים למטרות אלו. 

מידע על הכלים מופיע באתר ההדרכה במודל.

את ההצעות יש להגיש עד לתאריך 15.9.2022
צוות היחידה יבחר את ההצעות שיזכו לתמיכה, בהתאם לרלוונטיות ואילוצים תקציביים.
תשובות יינתנו בתחילת אוקטובר. מרציםות שמעונייניםות להתחיל בפיתוח במהלך הקיץ, יש לציין זאת בכתיבת הבקשה ונשתדל לתת מענה מוקדם יותר.

לכל שאלה והתייעצות לגבי הגשת יוזמה אנא פנו ליחידה לקידום איכות ההוראה והלמידה