קשר רצוף עם אגודת הסטודנטים -  החל מתקופת הבחינות של תשע"ו מתקיימים מפגשים שוטפים של נציגות האגודה עם סגן הרקטור על מנת להציף אירועים חריגים שוועדי כיתות מעלים, במטרה לבחון את הפניות ובמידת הצורך למצוא פתרונות. מסתמן צמצום בהיקף וחומרת הפניות.

תזכורות למרצים להגשת ציוני בחינה בזמן- הוטמע מנגנון אוניברסיטאי רוחבי אשר נועד לוודא שהציונים מוחזרים בזמן. כתוצאה מכך, בשנה האחרונה חלה מגמת ירידה בימי הבדיקה וממוצע החזרת הציונים ירד מ-12 ל-10 ימים ברמה הכלל אוניברסיטאית.

על מנת להגביר את נגישות מחברות הבחינה לסטודנטים ואת הלמידה האפקטיבית מהן, החל מסמסטר א' תשע"ז, סטודנטים המשלמים דמי רווחה פטורים מתשלום בגין הורדת מחברות בחינה סרוקות.